افزایش سرعت فرایند فتوتخریب پساب‌های صنعتی

با سنتز نیمه‌رسانایی نانوساختار به همت پژوهشگران ایرانی، سرعت فرایند فتوتخریب پساب‌های صنعتی، افزایش یافت.

با سنتز نیمه‌رسانایی نانوساختار به همت پژوهشگران ایرانی، سرعت فرایند فتوتخریب پساب‌های صنعتی، افزایش یافت.

دکتر حمیدرضا پوراعتدال و همکارانش از یک نیمه‌هادی نانوساختار به عنوان فتوکاتالیست برای تخریب ترکیبات آلاینده و تبدیل آنها به ترکیبات معدنی ایمن‌ برای محیط زیست استفاده نموده‌اند.

آنها ابتدا نانوذرات کادمیم سولفید (یک ترکیب نیمه‌رسانا)، را به صورت خالص و آلاییده شده با عناصری مانند منگنز، نیکل و مس سنتز کرده‌اند. برای سنتز نانوذرات، از روش رسوب‌دهی کنترل شده استفاده نموده‌اند و برای شناسایی نانوذرات، از روش‌های دستگاهی مناسب از جمله اسپکتروفتومتری UV-Vis، پراش پرتو ایکس و تصویربرداری با میکروسکپ TEM بهره گرفته‌اند.

در ادامه، سینتیک و شرایط بهینه فتوتخریب دو ترکیب رنگی تجاری متیلن آبی و سافرانین در حضور نانوذرات کادمیم سولفید سنتز شده، مورد مطالعه قرار داده‌اند. لازم به توضیح است در این مرحله از روش اسپکتروفتومتری UV-Vis، برای بررسی سرعت تخریب (بازده تخریب نسبت به زمان) استفاده کرده‌اند.

نتایج تحقیقات نشان داد که از بین سه عنصر مس، نیکل و منگنز، مس کارایی فتوکاتالیستی بیشتری دارد. همچنین در تحقیقات تکمیلی روی دو نوع پساب رنگ انتخابی، شرایط بهینه برای تخریب تقریباً کامل آنها از جمله مقادیر فتوکاتالیست، pH محلول، اثر غلظت خود آلاینده، زمان تخریب بهینه آنها به دست آمده‌است».

جزئیات این پژوهش که با همکاری حامد اسکندری، محمدحسن کشاورز و ابوالفضل سمنانی انجام شده، در مجله Acta Chim. Slov.(جلد ۵۶، صفحات ۳۶۱- ۳۵۳، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.