بررسی اثرات اقتصادی فناوری‌نانو در اروپا

مدیر کل تحقیقات کمیسیون اروپا به‌تازگی فراخوانی را منتشر کرده است که بر اساس آن از پیشنهادکنندگان طرح‌ها خواسته است تا گزینه‌ها و راهکارهایی را برای طراحی و تدوین راهبرد تحقیق و توسعه فناوری‌نانوی اروپا ارائه و تجزیه و تحلیل کنند.

به دلیل کاربرد فراگیر علم و فناوری نانو تقریباً در تمام بخش‌ها، این فناوری تأثیر عمیقی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. دانشمندان، محققان، مدیران، سرمایه‌گذاران و سیاست‌مداران جهان به این پتانسیل عظیم پی‌برده و خود را برای مسابقه نانو آماده کرده‌اند. در این راستا کشورهای مختلف جهت تدوین سیاست‌ها و راهبردهای مناسب در این حوزه، طرح‌هایی را جهت پایش پیشرفت‌های تحقیق وتوسعه علم و فناوری‌نانو پیاده می‌کنند.

مدیر کل تحقیقات کمیسیون اروپا به‌تازگی فراخوانی را منتشر کرده است که بر اساس آن از پیشنهادکنندگان طرح‌ها خواسته است تا گزینه‌ها و راهکارهایی را برای طراحی و تدوین راهبرد تحقیق و توسعه فناوری‌نانوی اروپا ارائه و تجزیه و تحلیل کنند.

برخی از اهداف این مطالعه عبارتند از:

طراحی و ایجاد یک سیستم پایشی که امکان بررسی اثرات اقتصادی علم و فناوری‌‌نانو را فراهم کند؛

بررسی چگونگی تکامل تحقیقات، محصولات و بازارهای علم و فناوری‌نانو در طی زمان؛

تجزیه و تحلیل‌ مشروح حوزه‌های کلیدی تحقیق و توسعه علم و فناوری‌نانو جهت سرمایه‌گذاری در آینده؛ و

نشان دادن حوزه‌های با بیشترین پتانسیل رشد برای صنعت و جامعه گسترده اروپا.

به طور کلی این مطالعه به دنبال طراحی ابزاری جهت جمع‌آوری داده‌های مختلف جهت پایش عملکرد اقتصادی و نوآوری دامنه‌ای از بخش‌های اقتصادی علم و فناوری‌نانو است که نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی اروپا در آینده ایفا خواهند کرد.