عرضه پارچه‌هایِ میِکروب‌کش به بازار

دو پژوهشگر از دانشگاه کرنل با تاسیِس شرکت iFyber LLC، پارچه‌هایِ حاویِ نانوذراتیِ که در آشکارسازیِ مواد شیِمیِایِیِ خطرناک و انفجاریِ به‌کار میِ‌روند و یِا دارایِ خاصیِت ضد باکتریِ برایِ کاربردهایِ بیِمارستانیِ هستند، را تجاریِ‌سازیِ میِ‌کنند.

دو پژوهشگر از دانشگاه کرنل با تاسیِس شرکت iFyber LLC، پارچه‌هایِ حاویِ نانوذراتیِ
که در آشکارسازیِ مواد شیِمیِایِیِ خطرناک و انفجاریِ به‌کار میِ‌روند و یِا دارایِ
خاصیِت ضد باکتریِ برایِ کاربردهایِ بیِمارستانیِ هستند، را تجاریِ‌سازیِ میِ‌کنند.

پارچه‌هایِ حاویِ نانوذراتیِ که قادر به شناسایِیِ وسایِل تقلبیِ و مواد
شیِمیِایِیِ انفجاریِ و خطرناک بوده و یِا دارایِ خاصیِت ضدباکتریِ در
بیِمارستان‌ها، مراکز اجرایِ قانون یِا صنعت مهمانداریِ هستند؛ تنها بخشیِ
از محصولاتیِ هستند که توسط شرکت جدیِدیِ که به‌وسیِله‌یِ ایِن دو محقق
کرنلیِ تأسیِس شده است، تولیِد خواهند شد.

جوآن هیِنستروزا، یِکیِ از ایِن محققان، توضیِح داد: “فناوریِ کلیِدیِ شرکت
ما، توانایِیِ ترسیِب نانوروکش‌ها بر رویِ پارچه‌هایِ طبیِعیِ و سنتزیِ با
دقت نانومقیِاس میِ‌باشد. ما درحال استفاده از یِک فرایِند شیِمیِایِیِ
برایِ ترسیِب یِکنواخت نانوذرات رویِ سطح پارچه هستیِم. ایِن نانوذرات میِ‌توانند
خواص پارچه را عوض کنند.”

از بیِن خواص زیِاد ایِن پارچه‌ها میِ‌توان به نفوذناپذیِریِ همزمان آنها
نسبت به آب و روغن، رفتار ضدمیِکروبیِ و نیِز رسانایِیِ الکتریِکیِ آنها
اشاره کرد. فرآیِند روکش‌دهیِ اختصاصیِ ایِن شرکت، به نانوذرات اجازه میِ‌دهد
تا با استفاده از تجهیِزات مرسوم فرآوریِ منسوجات به طوریِکنواخت به سطوح و
درزهایِ الیِاف خمیِده بچسبند.

آرون استریِک لاند، مدیِر بخش پژوهش و توسعه iFyber گفت: “پتانسیِل زیِادیِ
برایِ استفاده از ایِن فناوریِ در بازه وسیِعیِ از کاربردها وجود دارد.”

تا به امروز، ایِن شرکت به خاطر توسعه پارچه‌هایِ مبتنیِ بر فناوریِ‌نانو،
توانسته است از وزارت دفاع آمریِکا دو حمایِت مالیِ از محل “پژوهش نویِن
صنایِع کوچک” دریِافت کند. یِکیِ از ایِن پروژه‌ها توسعه موادیِ است که
قادر به درزیِابیِ لباس‌هایِ جنگ‌هایِ شیِمیِایِیِ نیِرویِ هوایِیِ آمریِکا
میِ‌باشند. دومیِ هم مربوط به ساخت پانسمان‌بندیِ‌ها و بخیِه‌هایِ جراحیِ
جدیِد و ضدباکتریِ برایِ نیِرویِ دریِایِیِ آمریِکا است.

علاوه بر ایِن، شرکت مذکور تحلیِل بازار اولیِه استفاده از ایِن فناوریِ
برایِ ساخت ملحفه‌ها و جامه‌هایِ ضدباکتریِ جهت صنایِع مهمانداریِ را انجام
داده است.