سنتز کنترل‌شده نانوسیم‌های نقره

به تازگی نانوسیم‌های نقره به کمک نانوذراتی مزوپور در دانشگاه آزاد سنتز شده است.

به‌تازگی نانوسیم‌های نقره به کمک نانوذراتی مزوپور در دانشگاه آزاد سنتز شده است. افشین پوراحمد نودهی از متخصصان شیمی معدنی است که نانوسیم‌های نقره را با روش کاهش شیمیایی سنتز نموده است، وی از ماتریس نانوذرات مزوپور MCM-41 برای سنتز استفاده کرده تا بتواند به خوبی اندازه و شکل نانوساختارهای حاصل را کنترل نماید.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اظهار داشت: «روش‌های گوناگونی برای تهیه نانوساختارهای فلزی وجود دارد که روش قالب (template)) روشی بسیار مناسب با کنترل خوب اندازه و شکل ذرات جهت سنتز نانوساختارهای فلزی و یا نیمه‌رسانا است».

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رشت برای این کار، ابتدا نانوذرات مزوپور MCM-41 را در دمای اتاق در ابعاد ۱۰۰-۹۰ نانومتر سنتز کرده و سپس نانوسیم‌های نقره را به روش کاهش شیمیایی نقره نیترات در این ماتریس نانومتری سنتز نموده است.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که نانوسیم‌های نقره فقط در داخل کانال‌های نانوذرات مزوپور سنتز می‌شوند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نیز مشخص کرده است که نانوسیم‌های نقره قطری برابر ۳ نانومتر و متوسط طولی برابر ۵۰ نانومتر دارند. همچنین نتایج الگوی پراش اشعه ایکس حضور نقره را در ماده مزوپور اثبات نموده است.

دکتر پوراحمد در پایان تاکید نمود: «امروزه نانوساختارهای فلزات نجیب به دلیل کاربردهای متنوعی که دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مواد به عنوان کاتالیزور، حسگرهای شیمیایی و همچنین در مطالعات زیستی، اپتوالکترونیک، میکروالکترونیک، نانوالکترونیک، نانوفوتونیک کاربرد فراوانی دارند».

گفتنی است، دکتر پوراحمد برای مطالعه ابعاد نانوذرات سنتز شده، محل قرارگیری آنها و همچنین بررسی خواص آنها، از دستگاه‌های TEM، XRD، SEM، EDX، UV-vis و BET استفاده کرده است.

این کار تحقیقاتی با همکاری دکتر شبنم سهراب‌نژاد و دکتر شهاب شریعتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، انجام شده و جزئیات آن در مجله Journal of alloys and compounds (جلد ۴۸۴، صفحات ۳۱۶- ۳۱۴، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.