توسعه مراکز فناوری‌نانو در روسیه

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه به تازگی ایده ایجاد مراکز فناوری‌نانوی RUSNANO را تایید کرده است. هدف از توسعه این مراکز ایجاد زیرساخت‌ها و تجاری‌سازی کاربردهای مختلف فناوری‌نانو است.

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه به تازگی ایده ایجاد مراکز فناوری‌نانوی
RUSNANO را تایید کرده است. هدف از توسعه این مراکز ایجاد زیرساخت‌ها و
تجاری‌سازی کاربردهای مختلف فناوری‌نانو است.

مشخصه بارز این مراکز، تمرکز بر خدمات و تجهیزات فناورانه‌ی پیشرفته
(بازاریابی، مدیریت و حمایت اطلاعاتی) برای کمک به رشد و توسعه شرکت‌های نوآور
در یک منطقه است.

یک مدل عام برای یک مرکز فناوری‌نانو دربرگیرنده سه واحد کسب و کاری معین است:

• یک مرکز انتقال فناوری؛

• تسهیلات دارایی معنوی؛ و

• تجهیزات دارایی معنوی.

از آنجایی که تجهیزات بسیار گران می‌تواند سودآوری یک مرکز را به‌عنوان یک
مجموعه کل کاهش دهد، تفکیک این سه نوع واحد کسب و کاری، سودآوری سرمایه‌گذاری
در یک مرکز انتقال فناوری و دارایی معنوی را حفظ کرده و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی
را تسهیل می‌کند.

میزان سرمایه‌گذاری ستاد فناوری‌نانوی روسیه در یک مرکز فناوری‌نانو نباید
بیشتر از ۶۰ درصد هزینه کل دارایی‌های آن باشد. در صورتی که منابع سرمایه‌گذاری
شده در یک پروژه به تنهایی به صورت منابع پولی باشد، سهم ستاد نباید بیشتر از
۸۵ درصد کل میزان منابع سرمایه‌گذاری شده باشد. همچنین در مرحله اول ایجاد یک
مرکز، ستاد نباید در طرح توسعه آن سرمایه‌گذاری کند.

ستاد فناوری‌نانوی روسیه به‌عنوان یک اکوسیستم مرکز فناوری‌نانو، به دنبال این
است که به یک منبع تامین سرمایه برای مراحل اولیه طرح‌ها تبدیل شود.