انتشار گزارش ریسک‌های نانوذرات مهندسی شده

دانشگاه ناپیر ادینبرو (Edinburgh Napier) با همکاری موسسه پزشکی حرفه‌ای، گزارشی با عنوان – نانوذرات مهندسی شده- بررسی ایمنی زیست محیطی و سلامت آنها (ENRHES) – منتشر کرده است.

دانشگاه ناپیر ادینبرو (“Edinburgh Napier”) با همکاری موسسه پزشکی حرفه‌ای، گزارشی
با عنوان ” نانوذرات مهندسی شده- بررسی ایمنی زیست محیطی و سلامت آنها (ENRHES)”
منتشر کرده است.

پروژه ENRHES ، به طور جامع و علمی، ایمنی زیست محیطی و سلامت فولرین‌ها،
نانولوله‌های کربنی (CNTs)، نانومواد اکسید فلزی و فلزی را بررسی کرده است. گزارش
مذکور؛ منابع، مسیرهای انتشار، پیامدهای زیست محیطی و سلامت مورد نظر، پیشرفت‌های
این حوزه‌ها و اطلاع رسانی در زمینه تدوین مقررات و ریسک‌های بالقوه نانومواد
مهندسی شده را پوشش داده است.

این بررسی توسط کنسرسیومی از متخصصان و کارشناسان مطرح انجام شده است. برمبنای این
بررسی، پیشنهادات اولویت‌گذاری شده‌ای توسعه یافته و در قالب طرح اطلاع رسانی برای
سیاست‌گذاران، روش‌هایی برای بررسی انتشار نانومواد و ریسک‌های مربوط به مخاطرات
بالقوه نانوذرات مهندسی شده، توسعه و تدوین مقررات مناسب در این زمینه، ارائه داده
است.

پروژه ENRHES به طور مستقیم مسائل ایمنی، سلامت و زیست ‌محیطی نانومواد مورد نیاز
صنعت، قانون‌گذاران و استفاده کنندگان از نانومواد را بررسی کرده است.