افزایش سرعت کامپیوترهای کنونی

پژوهشگران دانشگاه شیراز، روشی برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرعت کامپیوترهای کنونی نسبت به کامپیوترهای سنتی معرفی کردند.

پژوهشگران دانشگاه شیراز، روشی برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرعت کامپیوترهای کنونی
نسبت به کامپیوترهای سنتی معرفی کردند.

امروزه پژوهش روی تغییر کامپیوترها از حالت سنتی به کوانتومی که در آن ظرفیت
محاسبات و سرعت، نسبت به کامپیوترهای سنتی، بیشتر است، بسیار گسترش یافته است. یکی
از نامزدهایی که این ایده را عملی می‌کند، استفاده از حالت‌های اسپینی به عنوان بیت‌های
کوانتومی، است. امروزه ثابت شده است که حلقه‌های یک‌سویه می‌توانند شبکه‌های
کوانتومی را تشکیل دهند. محمدمهدی گلشن، از فیزیک‌دانان ایرانی است که برای ساخت
این قبیل کامپیوترها، بسیار تلاش می‌کند.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد توسعه فناوری نانو گفت: «این پژوهش، با هدف
بررسی حرکت تقدیمی الکترون، حول میدان مغناطیسی در یک حلقه یک‌سویه، همراه با اثر
راشبا انجام شده است. حرکت تقدیمی الکترون حول میدان مغناطیسی، چه کلاسیک و چه
کوانتومی، از دیرباز مورد بررسی قرار می‌گرفته و اساس تصویربرداری از طریق MRI را
تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر، رفتار اسپین به عنوان یک بیت کوانتومی، برای پردازش
کوانتومی اطلاعات استفاده می‌شود».

وی در ادامه اذعان داشت: «از آنجا که در نانوساختارهای ساخته شده از نیمه‌رساناهای
مختلف(مانند حلقه یک‌سویه) پدیده‌ای با عنوان «اثر راشبا» ظاهر می‌شود، بررسی اثرات
این پدیده بر حالت‌های اسپینی، برای موارد استفاده در تصویربرداری از طریق MRI،
بسیارحائز اهمیت است».

دکتر گلشن برای بررسی اثر راشبا بر حالت‌های اسپینی، ابتدا هامیلتونی یک الکترون که
تحت تأثیر میدان مغناطیسی خارجی قرار داشته و در آن اثر راشبا و محدودیت فضایی حلقه
منظور شده است را نوشته، سپس از طریق آن، عملگر تحول زمانی را استخراج کرده است. با
استفاده از این عملگر، تحول زمانی میانگین مؤلفه‌های اسپین، همراه با زیرلایه‌ها
محاسبه شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در ادامه تاکید کرد: «از بررسی این میانگین‌ها به این
نتیجه رسیده‌ایم که حرکت تقدیمی اسپین در نقاط مختلف حلقه، متفاوت بوده و رفتار
زیرلایه‌ها بستگی به محل قرار گرفتن الکترون‌ها دارد».

این پژوهش در مقایسه با پژوهش‌های اخیر، دارای دو مزیت عمده است. اولا اثر راشبا
به‌طور کامل منظور شده است و دیگر آنکه اثرات محدودیت‌های فضایی (حلقه، خود محدودیت
فضایی ایجاد می‌کند) نیز به طور کامل در پیکربندی، منظور شده است.

در انجام این طرح خانم رزا صفایی اسدآبادی و خانم دکتر ندا فروزانی همکاری
کرده‌اند. جزئیات این پژوهش در مجله Journal of Computational and Theoretical
Nanoscience (جلد ۶، صفحات ۱۵۱۹–۱۵۲۲، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.