استفاده از نانوفوتوکاتالیستها در برطرف کردن آلودگیهای محیط زیست و داخل ساختمانها

استفاده از نانوفوتوکاتالیستها برای تمیز کردن آلودگیهای محیط زیست، نسل بعدی استفاده از فناوریهایی است که بیش از ۸۵ درصد انواع گازهای مضر ایجادکننده آلودگی از اگزوز اتومبیلها مثل NOx، فرم آلدئیدها، بنزن و VOCsها را از بین میبرد. در اثر برخورد نور UV به فوتوکاتالیست ها، رادیکالهای هیدروکسیل و حفرههای (h+) ایجاد شده و با مواد آلی و گازهای مضر واکنش داده و باعث تولید آب و دی اکسید کربن میشود. در فرآیند حذف آلودگیها بهوسیلهی نانوفوتوکاتالیست ها، هیچ نوع آلودگی اضافی در طی واکنش ایجاد نمیشود. نانوفوتوکاتالیستها به عنوان یک کاتالیست در طی واکنشهای شیمیایی عمل کرده و در نتیجه عملکرد آن برای مدت زمان طولانی حفظ شده و مصرف نخواهند شد.

نام محصول: محلول تصفیه هوای Gens Nano
نام شرکت:
Green Earth Nanosence Inc.
کشور: کانادا
 

استفاده
از نانوفوتوکاتالیستها برای تمیز کردن آلودگیهای محیط زیست، نسل بعدی استفاده از
فناوریهایی است که بیش از ۸۵ درصد انواع گازهای مضر ایجادکننده آلودگی از اگزوز
اتومبیلها مثل NOx، فرم آلدئیدها، بنزن و VOCsها را از بین میبرد. در اثر برخورد
نور UV به فوتوکاتالیست ها، رادیکالهای هیدروکسیل و حفرههای (h+) ایجاد شده و با
مواد آلی و گازهای مضر واکنش داده و باعث تولید آب و دی اکسید کربن میشود. در
فرآیند حذف آلودگیها بهوسیلهی نانوفوتوکاتالیست ها، هیچ نوع آلودگی اضافی در طی
واکنش ایجاد نمیشود. نانوفوتوکاتالیستها به عنوان یک کاتالیست در طی واکنشهای
شیمیایی عمل کرده و در نتیجه عملکرد آن برای مدت زمان طولانی حفظ شده و مصرف
نخواهند شد.

نکته جالب توجه و نوآورانه در این محصول استفاده از نور مرئی در طی واکنش
فوتوکاتالیست با آلودگیهای داخل اتاق و ساختمانها است. در داخل اتاقها و ساختمانها
میزان تشعشع نور UV کم بوده ولی در فناوری ساخت این محصول امکان استفاده از نور
مرئی بهوسیلهی نانوفوتوکاتالیستها برای حذف آلودگیها فراهم شده است.

مزایای محصول

حذف بیشتر آلودگیها هوا شامل NOx و VOCs
تبدیل صددرصد گازهای مضر به آب و دی اکسید کربن
دوست دار محیط زیست و عدم ایجاد هرگونه آلودگی اضافی
تجزیه آلودگیهای ناشی از مواد آلی
طول عمر بالا و عملکرد کاتالیستی آن
عملکرد آنتی باکتریال

با استفاده از این محصول امکان برطرف کردن آلودگیهای محیط زیست (ماشینها و صنایع
آلودکننده محیط زیست) و آلودگیهای داخل اتاقها و ساختمانها وجود دارد.