مدلی برای ارزیابی ریسک نانومواد

انتقال اطلاعات در زمینه ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به نانومواد تولیدی در طول زنجیره ارزش آنها، از مسائل مهمی است که باید از اولویت‌های اصلی صنعت‌ باشد تا بتوانند به موقع و به طور مسوولانه آنها را مدیریت کنند.

شرکت‌هایی که محصولات حاوی نانومواد تولید می‌کنند باید ابزارهایی بیابند تا از طریق آنها اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک چنین موادی را در فرایند بالا به پایین زنجیره عرضه این مواد، انتقال دهند.

انتقال اطلاعات در زمینه ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به نانومواد تولیدی در طول زنجیره ارزش آنها، از مسائل مهمی است که باید از اولویت‌های اصلی صنعت‌ باشد تا بتوانند به موقع و به طور مسوولانه آنها را مدیریت کنند.

هم اکنون روش معمول تبادل اطلاعات برگه‌های داده‌های ایمنی مواد (MSDS) هستند که به شکل کنونی برای استفاده‌کنندگان سطوح پایین زنجیره ارزش، جهت تعیین مقیاس‌های ایمنی مناسب نانومواد تولیدی، استفاده می شوند.

موسسه جامعه نوآوری و TÜV SÜD برای مدیریت ریسک و سیستم نظارت، مدل CENARIOS را ارائه کردهاند. این مدل مجموعه ابزارهایی را ارائه داده است تا از طریق آنها برخی از مهمترین مسائل مربوط به انتقال اطلاعات در طول زنجیره ارزش نانومواد رفع می شوند.

CENARIOS بر اساس برگه های ارزیابی ریسک (RAS) که بهعنوان یک سند پیشرفته و جامع عمل می کند، توسعه یافته است. با استفاده از این سند، دانش موجود در زمینه مخاطرات ممکن محصولات مبتنی بر فناوری نانو طی چرخه حیات تعیین شده آنها شناسایی می شوند.

پایش ریسک بهعنوان یک رویکرد منحصر به فرد، دانش به سرعت در حال رشد و وضعیت یک محصول را مشاهده و مستند کرده و داده های به روزی را برای مدیریت ریسک شرکت و فرایند تصمیم گیری آن فراهم می کند.