آغاز اجرای راهبرد فناوری‌نانوی انگلیس

راهبرد فناوری‌نانوی انگلیس: فناوری‌های کوچک، فرصت‌های بزرگ، از ۱۸ ماه مارس ۲۰۱۰ آغاز شده است.

این راهبرد طوری تنظیم شده است که در عین پوشش دادن چالش‌های مختلف مرتبط با فناوری‌نانو، ذینفعان مختلف جامعه بتوانند با اطمینان از مزایا و فرصت‌های
اجتماعی و اقتصادی این فناوری نوظهور‌ بهره‌برداری کنند.

برخی از برنامه‌های کلیدی این راهبرد عبارتند از:

• بررسی انسجام تحقیقات فناوری‌نانو در بین سازمان‌های دولتی مختلف در زمینه‌های ایمنی و تحقیقات توسط مشاوران علمی دولت؛

• اطلاع‌رسانی از طریق یک سایت جدید در زمینه فعالیت‌های دولت در حوزه فناوری‌نانو؛

• تسهیل ارتباطات و همکاری‌های فعلی بین دانشگاه، صنعت، دولت و سایر طرف‌های ذینفع از طریق گروه همکاری‌ فناوری های جدید؛

• تشکیل گروه راهبری فناوری‌نانو در سطح وزارت، جهت بررسی موانع رشد تجاری این حوزه؛

• بررسی طرح جدید گزارش‌دهی صنعت با دامنه‌‌ای گسترده‌تر، جهت پوشش نانومواد و محصولات حاوی آنها توسط دولت.

همزمان با اجرای راهبرد فناوری‌نانوی انگلیس، یک سایت جدید در رابطه با موضوع‌های: پیش‌بینی فرصت‌ها و ملاحظات؛ وضعیت کسب و کار و نوآوری؛ مدیریت ریسک‌ها و عدم اطمینان‌ها؛ مقیاس‌ها و استانداردها؛ و گفتگوهای ذینفعان و عامه مردم، نظرسنجی خواهد کرد. برای هریک از این موضوعات تجزیه و تحلیل فرصت‌ها، تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌ها انجام انجام شده است.