گزارش پیشرفت برنامه‌ی فناوری‌نانو در هلند

دولت هلند به‌تازگی گزارش پیشرفت خود را در زمینه‌ی برنامه عملیاتی فناوری‌نانو منتشر کرده است. این برنامه‌ی عملیاتی، چهار اقدام راهبردی، که پوشش‌دهنده‌ی چالش‌های اساسی حوزه علم و فناوری‌نانو است را پوشش می‌دهد.

دولت هلند به تازگی گزارش پیشرفت خود را در زمینه‌ی برنامه عملیاتی فناوری‌نانو
منتشر کرده است. این برنامه‌ی عملیاتی، چهار اقدام راهبردی، که پوشش‌دهنده‌ی چالش‌های
اساسی حوزه علم و فناوری‌نانو است را پوشش می‌دهد:

۱ – فرصت‌ها و طرح‌های تحقیقاتی. برنامه‌‌های تدوین شده در راستای رفع چالش‌ها:
تعیین برنامه تحقیقاتی راهبردی (SRA) در قالب پیشگامی فناوری‌نانوی هلند (NNI) و
طرح کسب و کارها. میزان کل سرمایه‌گذاری NNI در SRA بالغ بر ۲۰۷ میلیون یورو، برای
دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ است. همچنین بودجه درخواستی برای ارزیابی ریسک و ارزیابی
فناوری‌نانو برای دوره ۴ ساله، ۵/۴۲ میلیون یورو است.

۲ – مدیریت ریسک فناوری‌نانو. این برنامه دربرگیرنده اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت
است. اقدامات کوتاه‌مدت شامل: تضمین توسعه فناوری‌نانو در قالب مقررات اتحادیه
اروپا (REACH)، توسعه راهبرد تحقیقاتی تقاضا محور در سازمان توسعه و همکاری‌های
اقتصادی (OECD)، و توافق با ذینفعان مختلف در تسهیم دانش فناوری‌نانو است.

۳ – جنبه‌های اخلاقی، مباحث اجتماعی و ارتباطات. جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی فناوری‌نانو
در قالب برنامه‌ای تدوین شده است. همچنین کمیته‌ای برای بررسی مباحث اجتماعی فناوری‌نانو
ایجاد شده است.

۴ – جنبه‌های قانونی. بررسی پیامدهای ناخواسته‌ی فناوری‌نانو و الزامات قانون‌گذاری
آن به‌عنوان بخشی از برنامه‌های عملیاتی مدیریت ریسک و جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی
فناوری‌نانو ابلاغ شده است.

کل میزان سرمایه‌گذاری دولت هلند در حوزه علم و فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۵۳
میلیون یورو بود که توسط وزارت امور اقتصادی و آموزش، فرهنگ و علوم انجام شده است.
همچنین در این سال بخص خصوصی نیز ۳۳۷ میلیون یورو در زمینه فناوری‌نانو
سرمایه‌گذاری کرده است.