چارچوب سیاست‌گذاری فناوری‌نانو

دانشگاه کالیفرنیا به دنبال توسعه چارچوب سیاست‌گذاری جدید برای جلوگیری از انتشار نانومواد مضر در محیط زیست و سلامت انسان است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

در حال حاضر فناوری‌نانو که از حدود ۴۰ سال پیش ایده آن
مطرح شد، رواج پیدا کرده و به یک بخش اقتصادی با رشد بالا تبدیل شده است.
پتانسیل بالای این فناوری باعث شده است که از آن به‌عنوان انقلاب صنعتی
آینده یاد کنند. فناوری‌نانو در عین داشتن ویژگی‌های منحصر به فرد که منجر
به کارکردهای خارق‌العاده می‌شود، دارای الزامات زیست‌محیطی و سلامت
بالقوهی فراوان است.

از آنجایی که چارچوب قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری معینی برای این فناوری
توسعه نیافته است، چالش‌های جدیدی برای توسعه پایدار این فناوری مطرح
می‌شود. در این راستا، دانشگاه کالیفرنیا به‌دنبال توسعه چارچوب
سیاست‌گذاری جدید برای جلوگیری از انتشار نانومواد مضر در محیط زیست و
سلامت انسان است.

دانشگاه مذکور، در قالب برنامه « احیای سلامت و محیط زیست»، مجموعه
پیش‌نویسی از پیشنهادات سیاست‌گذاری برای بررسی ریسک‌های بالقوه سلامت
فناوری‌نانو و نانومواد ارائه کرده است.

این طرح، «چارچوب سیاست‌گذاری فناوری‌نانو: پیشنهادات سیاست‌گذاری برای
بررسی ریسک‌های بالقوه سلامت فناوری‌نانو و نانومواد در کالیفرنیا» نام
دارد.

این سند، چالش‌های جدید ناشی از عرضه نانومواد برای فرایند ارزیابی ریسک و
سیاست‌گذاری که ناشی از ویژگی‌های منحصربه فرد آنها است را بررسی
می‌کند.سند مذکور با الگوبرداری از تجربیات و پیشنهادات سیاست‌گذاری قبلی
در حوزه مواد شیمیایی و سایر گزارش‌های جدید فناوری‌نانو، پیشنهادات بکری
را برای ایالت کالیفرنیا ارائه می‌کند.