بهبود خواص نوری نانوذرات در دانشگاه شهید بهشتی

محققان دانشگاه شهید بهشتی، به چگونگی تاثیر غلظت نانوذرات روی خواص اپتیکی خطی و غیرخطی گرمایی آنها پی بردند.

 محققان دانشگاه شهید بهشتی، به چگونگی تاثیر غلظت نانوذرات روی خواص اپتیکی
خطی و غیرخطی گرمایی آنها پی بردند.

خانم دکتر نسترن منصور، دانشیار گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، مطالعاتی در زمینه‌ی
خواص ترمو- اپتیکی نانوذرات نقره در محیط آب و بررسی تاثیر غلظت نانوذرات در پاسخ
اپتیکی خطی و غیرخطی انجام داده‌است.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «نتایج پژوهش‌های
ما نشان می‌دهد که با افزایش غلظت نانوذرات، می‌توان پاسخ‌های اپتیک خطی و غیرخطی
را تا حد زیادی افزایش داد که این پدیده می‌تواند در صنعت فوتونیک برای تهیه
محدودکننده‌های نوری بسیار موثر باشد».

دکتر منصور در مورد چگونگی انجام این پژوهش اظهار داشت: «در این کار، ابتدا
نانوذرات نقره در محیط آبی به وسیله‌ی پدیده کندگی لیزری(laser ablation) تولید شده‌‌اند.
سپس نانوذرات نقره معلق در آب با دستگاه‌های طیف‌سنج مرئی- فرابنفش و میکروسکوپ
الکترونی عبوری (TEM) مشخصه‌یابی گردیده‌اند. خواص اپتیکی خطی و غیرخطی گرمایی
نانوذرات هم به وسیله‌ی لیزر پیوسته مورد مطالعه قرار گرفته‌است».

خانم منصور در رابطه با نتایج پژوهش گفت: «در این کار، پارامترهایی از قبیل ضریب
جذب خطی، رسانندگی گرمایی، ضریب ترمو- اپتیکی و ضریب شکست غیرخطی نانوذرات نقره را
اندازه‌گیری کرده‌ایم و نشان دادیم که افزایش غلظت نانوذرات، پاسخ اپتیکی خطی و
غیرخطی نانوذرات را بهبود می‌دهد».

جزئیات این پژوهش -که با همکاری دکتر روح‌الله کریم‌زاده در آزمایشگاه لیزر گروه
فیزیک دانشگاه شهید بهشتی انجام شده،- در مجله‌ی Optics & Laser Technology (جلد
۴۲، صفحات ۷۸۹- ۷۸۳، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.