راهنمایی برای آزمایش ایمن نانومواد تولیدی

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌تازگی راهنمایی برای آزمایش ایمن نانومواد تولیدی منتشر کرده است.

ویژگی‌های منحصربه فرد نانومواد تولیدی این سوال را مطرح کرده است که آیا راهبردهای آزمایش کنونی OECD برای بررسی مشخصات آنها و ارزیابی ویژگی‌های سمیت آنها کافی است یا نه؟ براساس بحث‌هایی که در مورد تهیه راهبردهای آزمایش نانوماد مهندسی شده برگزار شد، ضرورت تدوین یک سند راهنما در زمینهی نحوه تهیه نمونه، بحث و بررسی شده و در نهایت راهبرد ویژه‌ای برای بررسی مشخصات شیمیایی و فیزیکی نانومواد تهیه گردید.

در راستای به روز رسانی و تکمیل این سند، OECD به‌تازگی راهنمایی برای آزمایش ایمن نانومواد تولیدی منتشر کرده است.

هدف از انتشار این سند،کمک به حامیان برنامه حمایتی OECD و سایر ذینفعانی است که در زمینه آزمایش ایمن نانومواد تولیدی مشارکت دارند. این سند از طریق فراهم کردن مسائل عمومی و مشترک و ملاحظات خاص مربوط به آماده کردن نمونه‌، حامیان و سایر ذینفعان را پشتیبانی خواهدکرد. برنامه حمایتی این سازمان، دربرگیرنده فرایند تولید و آزمایش مناسب نانومواد تولیدی است. برنامه مذکور کشورهای عضو OECD و برخی کشورهای غیر عضو را دربرمی‌گیرد.

برخی از ملاحظات خاص این سند عبارتند از:

ویژگی‌های فیزیکی – شیمیایی؛

مطالعات سم‌شناسی زیست محیطی؛

تجزیه، تبدیل و انباشت؛ و

اثرات سلامت.