سلام
چرا اسم هر ۳۱ نفر نیامدهو فقط ۱۳ نفر در جدول هست. اسامی کامل را کجا میتوان یافت؟