حمایت ویژه از نشریه انجمن نانوفناوری ایران

ستاد در نظر دارد به منظور تقویت مجله علمی – پژوهشی انجمن نانوفناوری ایران موسوم به IJNN و کمک به نمایه شدن آن در فهرست مجلات ISI ، مبلغ حمایت از چاپ مقاله در این مجله را به ده میلیون ریال افزایش دهد.

حمایت ویژه از نشریه انجمن نانوفناوری <a target="_blank" href="http://statnano.com/index.php?ctrl=country&action=country_profile&id=105&lang=1">ایران</a>

ستاد فناوری نانو به محققانی که مقاله ای مرتبط با فناوری نانو در هر مجله علمی – پژوهشی زبان انگلیسی چاپ داخل،  چاپ کنند مبلغ شش میلیون ریال حمایت تشویقی پرداخت می کند.

مجله علمی – پژوهشی انجمن نانوفناوری ایران با عنوان International Journal of Nanoscience and Nanotechnology  یا IJNN نیز تاکنون مشمول این حمایت بوده است. اکنون ستاد در نظر دارد به منظور تقویت و کمک به نمایه شدن این نشریه در فهرست مجلات ISI ، مبلغ حمایت از چاپ مقاله در این مجله را به ده میلیون ریال افزایش دهد.

این حمایت از شماره هفتم این نشریه اجرا می شود و افرادی که در شش شماره پیش مقاله دارند، مطابق آیین نامه قبلی حمایت از نشریات علمی – پژوهشی حمایت می شوند.

چنانچه پس از یک سال، این مجله در فهرست ISI ثبت شود، همه محققانی که در طول این یک سال در این نشریه مقاله داشته باشند ، به ازای هر مقاله مبلغ پنج میلیون ریال دیگر حمایت خواهند شد.

برای اطلاع از شرایط چاپ مقاله در نشریه انجمن نانوفناوری به سایت این انجمن به آدرس http://www.nanosociety-ir.com مراجعه کنید.

قابل ذکر است که طبق آیین نامه حمایت های تشویقی ستاد فناوری نانو، مبلغ حمایت از چاپ مقالات نانو به این صورت است:

  • مجله ISI: یک و نیم میلیون ریال
  • مجله علمی – پژوهشی زبان انگلیسی چاپ داخل: شش میلیون ریال
  • مجله علمی – پژوهشی زبان فارسی چاپ داخل: چهار میلیون ریال

آیین نامه کامل حمایت های تشویقی ستاد فناوری نانو، در آدرس http://www.nano.ir/hrdc موجود است.