استقبال از برچسب‌گذاری مواد غذایی حاوی نانومواد

اداره محیط زیست اروپا، از مصوبه پارلمان اروپا در زمینه ارتقای ایمنی و معیارهای برچسب‌گذاری مواد غذایی حاوی نانومواد استقبال کرد.

اداره محیط زیست اروپا، از مصوبه پارلمان اروپا در زمینه ارتقای ایمنی و معیارهای
برچسب‌گذاری مواد غذایی حاوی نانومواد استقبال کرد.

اخیرا پارلمان اروپا خواستار برچسب‌گذاری اجباری تمامی محصولات حاوی عناصر نانو شده
و خواستار توسعه روش‌های خاصی برای آزمایش ایمن نانومواد مورد نیاز شده است. بر
اساس این مصوبه، تا زمانی که این روش‌ها توسعه یابند، مواد غذایی حاوی نانوذرات
نباید وارد بازار اروپا شوند.

مصوبه پارلمان اروپا به‌صورت واضح و روشن تشریح می‌کند که : « تا زمانی که روش‌های
صحیح برای تایید ایمنی مواد غذایی حاوی نانومواد توسعه نیافته‌اند، هیچ غذای مبتنی
بر فناوری‌نانویی نباید وارد سفره‌های مردم شود».

بسیاری از متخصصان نسبت به فقدان دانش مربوط به ریسک‌های ناشی از نانومواد هشدار
داده و خواستار اتخاذ رویکرد احتیاطی در این رابطه شده‌اند.

اداره ایمنی غذای اروپا (EFSA) نیز انجام ارزیابی ریسک محصولات نانویی ویژه را
تایید کرده است.

در این راستا پارلمان اروپا در فاز نخست، از ماه مارس ۲۰۰۹، رویکرد احتیاطی را
پذیرفته است.