فراخوان عمومی برای تعریف علمی نانومواد

کمیسیون اروپا از کمیته علمی ریسک‌های نوظهور و جدیدا شناسایی شده سلامت (SCENIHR) خواسته است تا در زمینه عناصر کلیدی تعریف علمی نانومواد، مشاوره داده و مناسب‌ترین مقیاس‌های تعریف مواد نانومقیاس را شناسایی کند.

کمیسیون اروپا از کمیته علمی ریسک‌های نوظهور و جدیدا شناسایی شده سلامت (SCENIHR) خواسته است تا در زمینه عناصر کلیدی تعریف علمی نانومواد، مشاوره داده و مناسب‌ترین مقیاس‌های تعریف مواد نانومقیاس را شناسایی کند.

کمیسیون اروپا به‌دنبال تعریف اصطلاح نانومواد است تا از این طریق روند تدوین مقررات در این زمینه را تثبیت کرده و وظیفه خود را در زمینه تعریف فناوری‌نانو در سطح بین‌المللی انجام دهد.

SCENIHR، ایده علمی مربوط به «جنبه‌های علمی تعاریف پیشنهادی و موجود مربوط به محصولات علم و فناوری‌نانو را در ۲۹ نوامبر سال ۲۰۰۷ پذیرفت».

SCENIHR به همراه کمیته علمی ایمنی مصرف کننده (SCCS) در زمینه تعریف اصطلاح نانومواد و سایر اصطلاحات مربوط، مشاوره‌های لازم را ارائه می‌دهند.

برای تعیین تعریف علمی نانومواد موارد زیر باید مشخص شوند

تعیین دامنه اندازه و سایر ویژگی‌ها و شاخص‌های مربوط به نانومواد؛ و

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نانومواد.

توسعه سیاست‌ها و مقررات مربوط به فناوری‌نانو نیازمند مشخص کردن سریع فعالیت‌های مربوط به تعریف نانومواد است.

در این راستا تمام طرف‌های ذینفع می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق نشانی http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=nanodefinition ارائه کنند. آخرین فرصت ارائه پیشنهادت ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰ (۲۴ شهریور ماه ۱۳۸۹) می‌باشد.