ارزیابی اجرای نانوکد در هلند

پروژه نانوکد در حال ارزیابی نحوه‌ی اجرای «کد انجام مسوولانه‌ی تحقیقات فناوری‌نانوی کمیسیون اروپا» در بین اعضای اتحادیه اروپا است.

پروژه نانوکد (Nanocode project)) در حال ارزیابی نحوه‌ی اجرای «کد انجام مسوولانه‌ی تحقیقات فناوری‌نانوی کمیسیون اروپا» در بین اعضای اتحادیه اروپا است. در این راستا به‌تازگی کشور هلند گزارش نانوکد خود را در اینترنت منتشر کرده است.

اجماع منحصربه‌فرد سیاست‌مداران هلندی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه علم و فناوری‌نانو، در مقایسه با سایر همتایان اروپایی خود، وضعیت اجتماعی متفاوتی را برای مدیریت فناوری‌نانو در این کشور ایجاد کرده است.

تحقیقات این گزارش با مطالعه تاثیر محیط اجتماعی بر مدیریت فناوری‌نانو در هلند آغاز شده و به‌دنبال آن ساختار کنونی مدیریت این حوزه و طرح‌های داوطلبانه قبول شده توسط جامعه تحقیقاتی و صنعت تجزیه و تحلیل شده است.

همچنین ۱۵ مصاحبه با دانشمندان، دولت‌مردان، صنعت‌گران و سایر ذینفعان کلیدی انجام شده تا شیوه‌های مدیریتی و راهبردهای مناسب‌تری برای بهبود و اجرای کد انجام مسوولانه تحقیقات علم و فناوری‌نانو در هلند فراهم شود.