استفاده از فناوری نانو جهت کاهش مصرف سوخت

نام محصول: Nano Fuel Saver
شرکت سازنده: Nanotechnology LTD
کشور: نیوزیلند

نام محصول: Nano Fuel Saver

شرکت سازنده: Nanotechnology LTD

کشور: نیوزیلند

بخش تحقیقات مکانیک شرکت Nanotechnology LTD موفق به ارائه محصولی شده است
که در آن از آخرین پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری نانو و امواج
مادون قرمز (FIR) برای کاهش مصرف سوخت و افزایش کارایی و راندمان موتور
ماشین های دیزلی و بنزینی استفاده شده است. این محصول یک لوله لاستیکی است
که با نانوذرات سنگ های معدنی باردار (تلقیح نانوذرات به داخل لوله لاستیکی)
شده است. زمانی که این لوله لاستیکی گرم می شود، امواج مادون قرمز از خود
ساطع می کند.

امواج مادون قرمز یک بخش نامرئی از طیف نور است که بین نور مرئی و
میکروامواج قرار گرفته است. این امواج با ایجاد رزونانس در مولکول‏های سوخت
و با جلوگیری از بهم چسبیدن آنها و ایجاد خوشه (cluster) ، نقش بسیار مهمی
در موتور ماشین‏های دیزلی و بنزینی دارند. علاوه بر این رزونانس‏های ایجاد
شده بوسیله امواج مادون قرمز باعث کوچکتر شدن مولکول های سوخت می شود و این
پدیده بدین منزله است که سوخت با عدد اکتان بالا به داخل موتور ماشین پمپ
می شود. این عامل باعث می‏شود که سوخت و هوا قبل از اینکه به محفظه احتراق
موتور منتقل شوند، به صورت یکنواخت و به طور موثری با هم مخلوط شوند.

مجموع اثرات فوق الذکر در بالا باعث احتراق کامل تر سوخت در موتور ماشین‏های
دیزلی و بنزینی می شود. در نتیجه قسمت بیشتری از سوخت صرف توان دهی به
ماشین شده و قسمت کمتری از آن به صورت گازهای مضر و زیان آور مثل مونواکسید
کربن خارج می‏شود. در شکل (۱) این لوله لاستیکی باردار شده با نانوذرات و
ساطع شدن امواج مادون قرمز در هنگام حرارت دهی آن نشان داده شده است.

 

 
4355.JPG
شکل (۱) نمای شماتیکی از محصول Nano FuelSaver
 
همچنین در شکل (۲) نحوه نصب این محصول جدید
در موتورهای بنزینی و دیزلی نشان داده شده است. پس ازنصب این محصول جدید در
موتور ماشین های دیزلی و بنزینی، لوله لاستیکی انرژی حرارتی را از موتور
ماشین جذب کرده و امواج مادون قرمز را از خود ساطع می‏کند. همان طو که در
بالا نیز اشاره شد، ساطع شدن امواج مادون قرمز باعث کوچکتر شدن مولکول‏های
سوخت، تصفیه و پالایش آلودگی ها و ناخالصی‏های موجود در سوخت، افزایش
احتراق کامل‏تر سوخت، افزایش قدرت و گشتاور موتور، بهبود اقتصادی مصرف سوخت،
کاهش لرزش موتور ماشین، شتاب سریعتر ماشین، کاهش گازهای آلاینده کربنی،
کاهش گازهای خروجی سمی و آلودگی کمتر هوا، ایجاد شرایط بهینه برای موتور و
افزایش عمر آن می شود. نصب این محصول در موتور ماشین‏ها راحت بوده و
احتیاجی به هیچ گونه افزودنی های شیمیایی نمی باشد.
 
4354.JPG
شکل ۲- نحوه نصب محصول جدید در موتورهای دیزلی و بنزینی