انتشار ارزش‌های مرجع نانو در هلند

وزیر کار و امور اجتماعی دولت هلند به‌‌تازگی ارزش‌های مرجع نانوی پیشنهادی برای کار با نانومواد مهندسی شده را در محیط کاری به مجلس این کشور ارائه نمود.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

وزیر کار و امور اجتماعی دولت هلند به‌تازگی ارزش‌های مرجع نانوی پیشنهادی برای کار با نانومواد مهندسی شده را در محیط کاری به مجلس این کشور ارائه نمود.

مرکز دانش و اطلاعات مربوط به ریسک‌های فناوری‌نانو و کارگروه‌های مرتبط فعال در زمینه ایمنی حرفه‌ای، مفهوم «ارزش‌های مرجع نانوی موقت» را شاخصی مفید برای بررسی نانومواد مهندسی شده در محیط کاری قلمداد می‌کنند. این ارزش‌های مرجع نانوی موقت، به‌طور مناسب وضعیت کنونی ارزیابی ریسک فناوری‌نانو را منعکس می‌کنند.

بهطور کلی در ادبیات علمی برای تدوین ارزش‌های مرجع فناوری‌نانو دو روش وجود دارد. یکی از این دو روش که به اصطلاح روش IFA نام دارد، بسیار مناسب به‌نظر می‌رسد.

در حال حاضر برای تعیین محدودیت‌های مربوط به انتشار نانومواد مهندسی شده در محیط‌های کاری، شکاف دانش بسیاری وجود دارد. در راستا، ارزش‌های مرجع نانوی موقت باید به‌زودی زود جایگزین این محدودیت‌ها شوند.

در عین حال باید به کارفرمایان و کارکنان نیز در خصوص نحوه استفاده از این ارزش‌های مرجع موقت به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی ریسک مشاوره ارائه داد.

ارزش‌های مرجع نانوی پیشنهادی، منطبق بر قوانین ایمنی حرفه‌ای موجود هستند. وزارت کار و امور اجتماعی هلند با همکاری سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در حال انجام پروژه‌ای است تا از این ارزش‌های مرجع موقت حمایت کرده و کاربردهای عملی آنها در شرکت‌های هلندی و سطح بین‌المللی را آزمایش کنند.

این پروژه تا سال ۲۰۱۱ میلادی ادامه داشته و انتظار می‌رود منجر به ارائه نتایج و پیشنهاداتی برای استفاده از ارزش‌های مرجع قانونی شوند.