معرفی پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی ابن سینا

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا با هدف دستیابی به دانش فنی در زمینه فن آوری های نوین پزشکی از طریق انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی آزمایشگاهی و بالینی از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز نمود

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا با هدف دستیابی به
دانش فنی در زمینه فن آوری های نوین پزشکی از طریق انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی
آزمایشگاهی و بالینی از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز نمود. این پژوهشگاه دارای سه
پژوهشکده بیوتکنولوژی تولیدمثل، آنتی بادی منوکلونال و نانوبیوتکنولوژی و یک مرکز
فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر است.