دوکسیل؛ دوکسوروبیسین آنکپسوله شده به وسیله ی نانولیپوزوم

دوکسوروبیسین برای درمان و کنترل سلول‏های سرطانی و به صورت ویژه؛ سرطان تخمدان و کاپوسی سارکما، سرطان مرتبط با ایدز، کاربرد دارد

دوکسوروبیسین برای درمان و کنترل سلول‏های سرطانی و به صورت ویژه؛ سرطان تخمدان و
کاپوسی سارکما، سرطان مرتبط با ایدز، کاربرد دارد. فرم دیگر این دارو، دوکسیل، که
به وسیله ی نانولیپوزوم‏ها انکپسوله شده، نسبت به نوع انکپسوله نشده‏ی این دارو،
آدریامیسین، تأثیرگذاری و قابلیت هدف گیری بالاتر و نیز سمیت کمتری دارد. دوکسیل
پایداری و مزیت‏های بالقوه‏ای برای درمان سرطان پیشرفته‏ی تخمدان دارد.