اولین نشست‌ آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی کریدور

اولین جلسه از کارگاه آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی روز یکشنبه ۷/۹/۸۹ با ارائه مهندس محمدیان از شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) در مرکز کریدور خدمات فناوری تا بازار برگزار شد.

اولین نشست‌ آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی کریدور

اولین جلسه از کارگاه آموزشی ارتقا اطلاعات تخصصی روز یکشنبه ۷/۹/۸۹ با ارائه مهندس محمدیان از شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) در مرکز کریدور خدمات فناوری تا بازار برگزار شد.

در اولین جلسه که به ایستگاه نانومقیاس اختصاص داشت، در خصوص کارکردها و روش‌های ارائه خدمات فنی ایستگاه نانومقیاس در کریدور خدمات فناوری تا بازار توضیحات مشروحی ارائه گشت و در ادامه مهندس محمدیان نماینده شرکت کفا، به پرسش‌های شرکت کنندگان در جلسه پاسخ گفت.

شرکت کارآفرینی و فناوری ایران (کفا) مسئولیت ارائه خدمات در ایستگاه نانومقیاس کریدور را بر عهده دارد.

لازم به ذکر است مجموعه نشست‌های ارتقای اطلاعات تخصصی با حضور شرکت‌های فعال در بخش کریدور خدمات فناوری تا بازار هر هفته با ارائه یکی از شرکت‌های مستقر در کریدور  از فعالیت‌ها و خدمات خود، برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این نشست‌ها توجیه کارگزاری شرکت‌های خدمات فناوری مستقر در کریدور و کامل نمودن اطلاعات تخصصی آنها نسبت به وظایف و کارکردهای سایر ایستگاه‌ها، کارگزاری‌ها و شرکت‌های خدمات فناوری، است.