برگزاری کارگاه مالکیت فکری برای مدیران

به گزارش روابط عمومی کریدور، کارگاهی آموزشی تحت عنوان «دوره عمومی مفاهیم مالکیت فکری» به منظور آشنایی عمومی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری نانو با موضوعات مرتبط با مالکیت فکری، به‌وسیله‌ی کریدور خدمات فناوری تا بازار به مدت ۹ ساعت در طی دو روز، برای مدیران شرکت‌های تولیدی و تجاری برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاه مالکیت فکری برای مدیران

به گزارش روابط عمومی کریدور، کارگاهی آموزشی تحت عنوان «دوره عمومی مفاهیم مالکیت فکری» به منظور آشنایی عمومی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری نانو با موضوعات مرتبط با مالکیت فکری، به‌وسیله‌ی کریدور خدمات فناوری تا بازار به مدت ۹ ساعت در طی دو روز، برای مدیران شرکت‌های تولیدی و تجاری برگزار می‌شود.

سرفصل‌های مطرح شده در دوره عمومی مفاهیم مالکیت فکری شامل عناوین زیر است:

• حق کپی رایت،

• حق نشر،

• نشانه‌های تجاری و جغرافیایی،

• طرح صنعتی،

• پتنت،

• رازهای تجاری،

• نقش و کارکردهای سازمان تجاری مالکیت فکری،

• رقابت غیر منصفانه،

• حفاظت از گونه‌های جدید گیاهی،

شایان ذکر است در انتهای این دوره به شرکت کنندگان گواهی نامه پایان دوره اعطا می‌شود.