تولید الکتریسیته از دمای بدن با استفاده از منسوجات رسانا

پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناور استان گیلان با بهره‌گیری از نانوذرات نقره، موفق به تولید پارچه‌های رسانا شدند. به گزارش خبرنگار ستاد از جمله کاربردهای این منسوجات به تولید الکتریسیته از دمای بدن و عدم تشخیص به‌وسیله‌ی دوربین‌های حرارتی اشاره شده است. همچنین این منسوجات در تولید کیف موبایل ضد امواج و کیف کارت بانک‌های اعتباری نیز قابل استفاده است.

تولید الکتریسیته از دمای بدن با استفاده از منسوجات رسانا

پژوهشگران مرکز رشد واحدهای فناور استان گیلان با بهره‌گیری از نانوذرات نقره، موفق به تولید پارچه‌های رسانا شدند. به گزارش خبرنگار ستاد از جمله کاربردهای این منسوجات به تولید الکتریسیته از دمای بدن و عدم تشخیص به‌وسیله‌ی دوربین‌های حرارتی اشاره شده است. همچنین این منسوجات در تولید کیف موبایل ضد امواج و کیف کارت بانک‌های اعتباری نیز قابل استفاده است.

به گفته مسئولین این مرکز، در تولید این منسوجات از نانوذرات سنتز شده نقره در آزمایشگاه‌های مرکز رشد فوق استفاده شده که نسبت به نانوذرات آماده دارای مزایایی از جمله افزایش ثبات نانوذرات به کار برده شده در منسوجات است. ثبات در برابر مواد اسیدی و قلیایی، تعرق، شستشو و افزایش نفوذپذیری هوا، از جمله خواصی است که منسوجات فوق با استفاده از نانوذرات نقره از آنها برخوردار شده‌اند.

همچنین به گفته مسئولین مرکز رشد، وزارت دفاع نیز از این منسوجات برای استفاده در مقابل دوربین‌های حرارتی استقبال کرد.

بنابر گفته‌های مسئولین این طرح، تولید منسوجات رسانا از سال ۸۶ در ابتدا با هدف دریافت سیگنال‌های قلب و ارسال آن به صورت امواج به پزشک معالج آغاز شد، اما به دلیل هزینه بردار بودن طرح فوق، تغییراتی در طرح اولیه از سوی مسئولین پروژه داده شده و طرح جدید در قالب تولید الکتریسیته از دمای بدن با استفاده از منسوجات ادامه پیدا کرده و به نتیجه رسیده است.