گزارش‌هاِی جدِید OECDدر حوزه فناورِی‌نانو

سازمان توسعه و همکارِی‌هاِی اقتصادِی (OECD) به تازگِی سند جدِیدِی در رابطه با اِیمنِی نانومواد تولِیدِی منتشر کرده است.

سازمان توسعه و همکارِی‌هاِی اقتصادِی (OECD) به تازگِی سند جدِیدِی در رابطه با
اِیمنِی نانومواد تولِیدِی منتشر کرده است. هدف OECD از انتشار گزارش‌هاِی مربوط به
اِیمنِی نانو مواد تولِیدِی، ارائه آخرِین اطلاعات مربوط به فعالِیت‌هاِی اِین نهاد
بِین‌المللِی در زمِینه سلامت انسان و اِیمنِی محِیط زِیست اِین مواد است.

دو وِیراِیش جدِید از گزارش‌هاِی OECD عبارتند از:

۱٫ No. 27: لِیست نانومواد تولِیدِی و لِیست نکات نهاِیِی براِی مرحله اول برنامه
حماِیتِی مربوط به آزماِیش نانومواد تولِیدِی: نسخه تجدِیدنظر شده

لِیست نانومواد تولِیدِی نمونه، توسط کارگروه نانومواد تولِیدِی (WPMN) سازمان
توسعه و همکارِی‌هاِی اقتصادِی براِی استفاده در محِیط‌هاِی کارِی انتخاب شده است.
عبارت «نمونه» نانومواد تولِیدِی‌اِی را دربرمِی‌گِیرد که در حال حاضر تولِید شده ِیا
در آِینده‌اِی نه چندان دور وارد بازار خواهند شد. در لِیست اصلاح شده WPMN،
نانومواد تولِیدِی زِیر قرار دارند: فولرِین‌ها (C60)، نانولوله‌هاِی کربنِی تک
دِیواره (SWCNTs)، نانولوله‌هاِی کربنِی چند دِیواره (MWCNTs)، نانوذرات نقره،
نانوذرات آهن، دِی‌اکسِید تِیتانِیوم، اکسِید آلومِینِیم، اکسِید روِی، دِی‌اکسِید
سِیلِیکون، دنرِیمرها، نانوخاک‌رس و نانوذرات طلا.

۲٫ No. 28: تطبِیق و مقاِیسه راهبردهاِی مربوط به انتشار نانو مواد در آزماِیشگاه‌ه

هدف از انتشار اِین سند، تهِیه خلاصه‌اِی از راهبردهاِی مربوط به نحوه‌ِی استفاده
از نانومواد در مقِیاس آزماِیشگاهِی است. WPMN با انتشار اِین سند قصد داشته است تا
مجموعه‌اِی از راهبردهاِی مربوط به تعدِیل انتشار نانومواد در آزماِیشگاه‌هاِی فعال
در زمِینه نانومواد را ارائه کند. از آنجاِیِی که شاخص‌هاِی حفاظتِی استاندارد شده‌اِی
در سطح جهانِی در اِین زمِینه وجود ندارد، اِین موضوع بسِیار حاِیز اهمِیت است.

مجموعه فوق به صورت زِیر طبقه‌بندِی شده است: ۱) راهبردهاِی وِیژه نانومواد مربوط
به آزماِیشگاه‌ها؛ ۲) راهبردهاِی عمومِی نانومواد بر اساس مِیزان کاربرد در
آزماِیشگاه‌ها؛ و ۳) راهبردهاِی عمومِی آزماِیشگاهِی بر اساس کاربرد براِی نانومواد.

متن کامل دو گزارش فوق به طور راِیگان از طرِیق نشانِی http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocument/?cote=env/jm/mono(2010)46&doclanguage=en
قابل درِیافت است.