صندوق ارتقای زیرساخت نوآوری فناوری‌نانو در روسیه

کمیته اجریی صندوق زیرساخت‌ها و برنامه‌های آموزشی به عنوان یک سازمان غیرتجاری توسط ستاد فناوری‌نانوی روسیه و براساس قانون فدرال تجدید ساختار ستاد فناوری‌نانوی روسیه تشکیل شده است.

کمیته اجریی صندوق زیرساخت‌ها و برنامه‌های آموزشی به عنوان یک سازمان غیرتجاری
توسط ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو) تشکیل شده است. این صندوق براساس قانون
فدرال تجدید ساختار ستاد فناوری‌نانوی روسیه (No. 211-FZ dated July 27, 2010) تشکیل شده است.

صندوق جدید، زیرساخت‌های نوآوری در حوزه علم و فناوری‌نانو را ارتقا خواهد داد و
منجر به تحقق برنامه‌های آموزشی و زیرساختی روس‌نانو در این حوزه نوظهور خواهد شد.

طبق اسناد موجود، اقدامات زیر در راستای تقویت هرچه بیشتر صندوق فوق باید انجام
شوند:

• تعیین اولویت‌های صندوق؛

• تدوین راهبرد برای آن؛ و

• تعیین مقدار بودجه صندوق.

برای انسجام بخشیدن به تصمیمات بانیان صندوق، اعضای هیات اجرایی صندوق زیرساخت‌ها و
برنامه‌های آموزشی، از بین اعضای کمیته اجرایی روس‌نانو انتخاب شده‌اند.

آندری فورسنکو، وزیر آموزش و علوم روسیه و مدیر کمیته اجرایی روس‌نانو، به عنوان
مدیر کمیته جدید انتخاب شده است.

کمیته اجرایی صندوق از دو کمیته تشکیل شده است که مسوولیت اجرا و پایش فعالیت‌های
صندوق را برعهده داشته و به طور دوره‌ای به کمیته گزارش می‌دهند.

اعضای ناظر سه نفره خارج از صندوق، مسوولیت نظارت بر فعالیت‌‌های صندوق، استفاده از
منابع آن و تحقق تصمیمات کمیته اجرایی را بر عهده دارند. کمیته نظارتی فوق از اعضای
ذیل تشکیل شده است: الکساندر خولونوف، مدیر اجرایی بخش علوم، فناوری و آموزش عالی
دولت روسیه؛ بوریس سالتیکوف، مدیر موزه پلی‌تکنیک؛ و ولادمیر فورتف، از آکادمی علوم
روسیه. کمیته مدیریتی صندوق، مسوول عملیات روزمره صندوق است.

کمیته اجرایی در جلسه اولیه خود دو طرح زیر را تصویب کرده است:

۱٫ فعالیت‌های آموزشی صندوق؛ و

۲٫ توسعه مراکز فناوری‌نانو.

براساس قانون فدرال تجدید ساختار روس‌نانو، ترکیب و اندازه دارایی‌های تخصیصی روس‌نانو
به صندوق جدید، توسط دولت فدراسیون روسیه تصویب خواهد شد.