برنامه جدید اروپا برای پیشگامی در حوزه نانوالکترونیک

برنامه اخیر EUREKA با عنوان CATRENE (خوشه کاربرد و تحقیقات فناوری در اروپا در حوزه نانوالکترونیک) پیشگامی فناورانه‌ی رقابت‌پذیری اروپا در صنعت ICT را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سیستم‌های اطلاعاتی و الکترونیک، نقش مهمی در اقتصاد جهان ایفا کرده و در حال حاضر
۱۰ درصد تولید ناخالص جهانی (GDP) را به خود اختصاص داده است. این سیستم‌ها، موتور
رشد بهره‌وری نام دارند. میکرو و نانوالکترونیک از فناوری‌های کلیدی توانمندساز
برای صنعت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود. پیشگامی در
بازارهای جدید این حوزه، شدیدا بر داشتن دانش فنی در حوزه میکرو و نانو الکترونیک
مبتنی است.

برنامه اخیر EUREKA با عنوان CATRENE (خوشه کاربرد و تحقیقات فناوری در اروپا در
حوزه نانوالکترونیک) پیشگامی فناورانه‌ی رقابت‌پذیری اروپا در صنعت ICT را تحت
تاثیر قرار خواهد داد.

آرمان اروپا و شرکت‌های اروپایی استفاده از راهکارهای نانومیکروالکترونیک که پاسخ‌گوی
نیازهای گسترده جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و تقویت توانایی صنعت آن جهت
پیشگامی در رقابت جهانی باشند، است.

CATRENE با اتکا بر برنامه‌های موفق قبلی EUREKA نظیر JESSI, MEDEA و +MEDEA در
تقویت توسعه مستمر یک اکوسیستم اروپایی پویا با در نظر گرفتن تولید انبوه، جهت
رقابت در سطح جهانی در صنایع نوین، طراحی و ارائه شده است.

CATRENE یک برنامه ۴ ساله است که از اول ژانویه سال ۲۰۰۸ آغاز شده و تا ۴ سال دیگر
نیز قابل توسعه است. این برنامه همزمان با وضعیت متغیر صنعت نیمه‌هادی‌ها و دیدگاه
موجود در زمینه تکامل فناوری و افق زمانی توسعه کاربردهای اساسی پیشنهاد شده است.
منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه، سالانه ۲۵۰۰ نفر با بودجه ۴ میلیارد یورو است.