کتابچه جدید OECD در زمینه ایمنی فناوری‌نانو

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به تازگی کتابچه‌ای با عنوان «ایمنی نانو در OECD: اولین دوره ۵ ساله ۲۰۱۰-۲۰۰۶» منتشر کرده است که در چارچوب آن، اطلاعات پایه‌ی فعالیت‌های ایمنی نانوی OECD برای عامه مردم، طی ۵ سال گذشته را ارائه کرده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به تازگی کتابچه‌ای با عنوان «ایمنی نانو
در OECD: اولین دوره ۵ ساله ۲۰۱۰-۲۰۰۶» منتشر کرده است که در چارچوب آن، اطلاعات
پایه‌ی فعالیت‌های ایمنی نانوی OECD برای عامه مردم، طی ۵ سال گذشته و از سال ۲۰۰۶
را ارائه کرده است.

کتابچه جدید، با بیان اهمیت مسائل ایمنی فناوری‌نانو آغاز شده و موضوعاتی نظیر
اقدامات کلیدی، حوزه‌های اولویت‌دار، پیامد‌های مهم و نتایج نظارت بر مسائل ایمنی
ناشی از نانومواد تولیدی، تشریح شده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، کشورهای مختلف را در اجرای سیاست‌های ملی‌ای که
توسعه مسوولانه علم و فناوری‌نانو را تضمین نماید، یاری می‌کند. در این راستا، بخشی
از فعالیت‌های این نهاد بین‌المللی، تمرکز بر ارزیابی و سنجش نانومواد تولیدی جهت
اطمینان از ایمنی زیست محیطی و سلامت انسانی آنها است.

جزوه جدید توسط کارگروه نانومواد تولیدی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (WPMN)
منتشر شده است. این مجموعه جدید، بر سلامت انسان و الزامات ایمنی زیست محیطی نانو
مواد تولیدی تمرکز داشته و هدف آن تضمین انطباق رویکرد‌های ارزیابی ریسک وسنجش
مخاطرات و انتشار مواد جدید، با استانداردهای بین‌المللی منسجم و علمی است. برنامه‌های
WPMN به دنبال ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه سلامت انسان و ایمنی زیست‌محیطی
نانومواد تولیدی بوده و دربرگیرنده آزمایش ایمنی ارزیابی ریسک نانومواد تولیدی است.
برنامه OECD، توسعه روش‌ها و راهبردهای مناسب جهت تضمین مسائل ایمنی بالقوه
نانومواد است. ایجاد پایگاه داده نانومواد تولیدی برای آگاهی‌رسانی و تجزیه و تحلیل
فعالیت‌ها و راهبردهای مسائل ایمنی، سلامت انسان و زیست‌محیطی نانومواد، ارتقای
همکاری در زمینه طرح‌های داوطلبانه و برنامه‌های قانونی، تسهیل همکاری‌های بین‌المللی
در زمینه راهبردهای ارزیابی ریسک و … از جمله فعالیت‌های OECD در این زمینه است.