چارچوبی جدید برای مدیریت ریسک فناوری‌نانو

بر اساس کتاب جدیدی که توسط دانشگاه سیدنی منتشر شده است، روش‌های معمول مدیریت ریسک قادر به همگامی با پیشرفت‌های فناورانه‌ نبوده و ممکن است در زمینه برخی از نوآوری‌های بالقوه خطرناک مقرراتی خاصی تدوین نشده باشد.

بر اساس کتاب جدیدی که توسط دانشگاه سیدنی منتشر شده است، روش‌های معمول مدیریت
ریسک قادر به همگامی با پیشرفت‌های فناورانه‌ نبوده و ممکن است در زمینه برخی از
نوآوری‌های بالقوه خطرناک مقرراتی خاصی تدوین نشده باشد یا وجود قوانین و مقررات
سخت، مانع توسعه و رشد برخی ابداعات شوند.

کتاب جدید توسط پرفسور آلن راندال (Alan Randall)، از اساتید اقتصاد کشاورزی و
منابع دانشکده کشاورزی، غذا و منابع طبیعی دانشگاه سیدنی تهیه و تدوین شده است.

تغییرات محیطی، اصلاحات ژنتیکی،سنتز ترکیبات آلی، فناوری‌های هسته‌ای و علم و
فناوری‌نانو از جمله حوزه‌هایی هستند که مدیریت ریسک کنونی، ممکن است ما را با
ناکامی مواجه کند. به اعتقاد راندال، از آنجایی که رویکردهای رایج مدیریت ریسک
پتانسیل لازم برای جلوگیری از تهدیدات را ندارند و در تشخیص این تهدیدات کند عمل می‌کنند،
قادر به جلوگیری از خطرات بالقوه نیستند.

مشکل نشان دادن علت و معلول یکی از مسائل اصلی تعدیل ریسک است که دلیل آن همگام
نبودن رویکرد ریسک موجود با پیشرفت‌های فناورانه است.

علی‌رغم خطرات بالقوه زیاد نانو ذرات، فناوری‌نانو در مقایسه با ظرفیت تدوین مقررات
جهت ارزیابی اثرات اجتماعی و زیست ‌محیطی آن، بسیار سریع‌تر رشد می‌کند. به همین
دلیل در این صنعت به شدت با کمبود قوانین و مقررات مواجه هستیم.

پرفسور راندال در کتاب جدید خود چارچوب جدیدی برای مدیریت ریسک پیشنهاد کرده که با
اتکا بر آن، بدون آنکه مزایای بالقوه یک نوآوری از دست برود، تهدیدات خطرناک آن
کاهش می‌یابد.