تدوین دستورالعمل ایمنی نانومواد توسط سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی (WHO)، در حال تدوین دستورالعمل‌هایی است تا با اتکا بر آنها از سلامت کارگرانی که با نانومواد تولیدی سروکار دارند، حمایت نماید.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حال تدوین دستورالعمل‌هایی است تا با اتکا بر آنها از سلامت کارگرانی که با نانومواد تولیدی سروکار دارند، حمایت نماید.

با توسعه روزافزون علم و فناوری‌نانو،کارگران تمامی کشورهای دنیا با ریسک‌های جدیدی مواجه می‌شوند که ناشی از توسعه و تولید کاربردهای فناوری‌های جدید مبتنی بر ساختارهای نانومقیاس هستند. در این راستا، سازمان بهداشت جهانی در حال تدوین دستورالعمل‌هایی با عنوان «حمایت از کارگران در مقابل ریسک‌های بالقوه نانومواد تولیدی (WHO/NANOH)» است.

هدف از تدوین این رهنمودها، تسهیل بهبود در سلامت حرفه‌ای و ایمنی کارگرانی است که در محیط‌های کاری‌ای فعالیت می‌کنند که ممکن است در آنجا نانومواد منتشر شود. این دستوالعمل‌ها در برگیرنده عناصری از ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک است.

این دستورالعمل‌ها دربرگیرنده پیشنهاداتی برای بهبود ایمنی حرفه‌ای و حفاظت از سلامت کارگران تمامی کشورها، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه‌ای است که با نانومواد سروکار دارند.

طراحی و تدوین دستورالعمل‌های فوق مستلزم ایجاد گروه تدوین و گروه بررسی‌های خارجی است که نانومواد مختلف تولیدی و فرایندهای مختلف تولید را در سطح مقیاس جهانی و فرهنگ‌های کاری مختلف پوشش دهند.

گروه تدوین، بر عناصر مهم فرایند توسعه‌ی این دستوالعمل، نظیر ساختار آن نظارت خواهد داشت. در حالی که گروه بررسی‌های خارجی، شواهد علمی مهم مربوطه را بررسی و گردآوری خواهد کرد.