گامی برای پیشرفت صنعت دیودهای نورافشان آلی

محققان دانشگاه شهید بهشتی تهران موفق به سنتز نانومواد جدیدی برای جایگزینی کمپلکس تریس ۸-هیدروکسی کوئینولین آلومینیوم که مصرف بسیار زیادی در صنایع با فناوری بالا دارد، شدند.

محققان دانشگاه شهید بهشتی تهران موفق به سنتز نانومواد جدیدی برای جایگزینی کمپلکس تریس ۸-هیدروکسی کوئینولین آلومینیوم که مصرف بسیار زیادی در صنایع با فناوری بالا دارد، شدند.

این نانومواد با داشتن مساحت سطح بسیار بالا (بیش از ۷۵۰ متر مربع بر گرم) توانایی بسیار خوبی در زمینه‌ی لوله‌های دیود نورافشان آلی (OLED\’s) از خود نشان داده‌اند.

استفاده‌ی روز افزون از فناوری لوله‌های دیود نورافشان آلی (OLED\’s) در صنعت نمایشگرهای مسطح و صنایع نظامی وابسته، بهدلیل کاربردهای نمایشی با محتوای اطلاعاتی بالا منجر به تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه گردیده‌است.

دکتر سید یوسف فضائلی حسینی‌ن‍ژاد، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو در رابط با چگونگی انجام پژوهش گفت: «در این پروژه، ابتدا کمپلکس‌های ۸- هیدروکسی کوئینولین، ۸- هیدروکسی۲- متیل کوئینولین و ۵-کلرو ۸- هیدروکسی کوئینولین آلکوکسید آلومینیوم ۲-بوتوکساید تهیه شدند. این کمپلکس‌ها با طیف‌سنجی‌های جرمی، مادون قرمز، ماورای ‌بنفش و رزونانس مغناطیسی هسته شناسایی گردیدند. سپس، کمپلکس‌های سنتز شده، روی بسترهای مزوپور سیلیکاتی MCM-41 که دارای نانوحفرات منظم و یک شکل هستند، به وسیله‌ی واکنش مستقیم در حلال تولوئن تثبیت شدند».

گفتنی است که کمپلکس‌های تثبیت‌شده روی سطح مزوپور سیلیکاتی به روش پراش پرتوی ایکس در زوایای پایین، آنالیز حرارتی (TGA/DTA) و طیف‌سنجی مادون قرمز شناسایی شدند.

نتایج حاکی از آن است که با تثبیت کمپلکس‌های ذکر شده روی بستر MCM-41، نه تنها مزوپور بودن ساختار حفظ شده‌است، بلکه پایداری حرارتی بالا و درصد بالای حضور کمپلکس‌ها نیز به‌دست آمده‌است. همچنین شدت رنگ این نانومواد نیز دلیلی بر پتانسیل بالای این مواد برای استفاده در صنعت دیودهای نورافشان آلی است».

جزئیات این پژوهش که با راهنمایی دکتر مصطفی محمدپور امینی، دکتر عزالدین مهاجرانی، دکتر امیررضا جلیلیان و دکتر عباس مجدآبادی انجام شده، در مجله‌ی Colloid and Interface Science (جلد۳۴۶، صفحات ۳۹۰- ۳۸۴، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.