پیشرفت حوزه‌ی دیودهای نورانی آلی به کمک نانوکاتالیزورها

پژوهشگران دانشگاه خلیج فارس بوشهر، به کمک نانوذرات کاتالیزوری موفق به سنتز ترکیبات مزدوج کوچکی شدند که قابلیت استفاده در دیودهای نورانی آلی را دارند.