طرح‌های جمع‌آوری اطلاعات در زمینه نانومواد

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌تازگی سندی را منتشر کرده است که در قالب آن، اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل از تحقیقات انجام شده توسط کشورهای عضو این سازمان، ارائه شده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌تازگی سندی را منتشر کرده است که در
قالب آن، اطلاعات مربوط به تجربیات حاصل از تحقیقات انجام شده توسط کشورهای عضو این
سازمان، ارائه شده است. گزارش جدید، آمار و اطلاعات کسب‌ و کاری مربوط به حوزه
نانومواد را نیز پوشش داده است.

گزارش جدید در برگیرنده اطلاعاتی مفیدی در زمینه چگونگی طراحی و اجرای تحقیقات
مربوط به جمع‌آوری اطلاعات مربوطه بوده و رایج‌ترین نانومواد مورد استفاده و الگوها
و میزان مصرف آنها را نیز در بین کشورهای عضو OECD پوشش داده است.

یکی از اهداف پروژه OECD در زمینه طرح‌های داوطلبانه و برنامه‌های تدوین مقررات در
حوزه نانومواد، جمع‌آوری اطلاعاتی در زمینه تجربیات کشورهایی است که برنامه‌های جمع‌آوری
اطلاعات خود را تکمیل و خلاصه‌ی آمار و اطلاعات کسب و کاری خود را در زمینه
نانومواد منتشر کرده‌اند.

برای تحقق این هدف، دو پرسشنامه منتشر شده است. اولین پرسشنامه در سال ۲۰۰۸ میلادی
و با تمرکز بر برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات اجرا شده و در قالب آن اطلاعات مجاز
مربوط به چگونگی تجزیه و تحلیل طرح‌ها، جمع‌آوری شده است.

پرسشنامه دوم در سال ۲۰۱۰ میلادی و با هدف تحلیل تجربیات حاصل از اطلاعات مربوط به
برنامه‌ها، و جمع‌آوری اطلاعات گزارش شده در خصوص نانومواد، منتشر شده است.

سند جدید، بیانگر نتایج حاصل از پرسشنامه دوم است. پرسشنامه مذکور در بین کشورهایی
توزیع شده است که در حال حاضر تحقیقی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به داده‌ها و
تجربیات خود در زمینه اجرای طرح‌های داوطلبانه انجام داده و آن را تکمیل کرده‌اند.

لازم به ذکر است که اطلاعات ارائه شده در گزارش جدید، نه تنها بخشی از فعالیت‌ها و
اطلاعات موجود در کشورهای OECD را پوشش داده، بلکه با هدفگذاری صنایع مختلف،
اطلاعات متنوعی در این حوزه جمع‌آوری کرده است.