پیمان نوآوری روسیه و فنلاند در حوزه فناوری‌نانو

هدف این برنامه، ایجاد پلت‌فورم انتقال فناوری‌نانوی روسیه و فنلاند با اتکا بر مدل جهانی همکاری صنعت – دانشگاه، جهت بهره‌برداری طرف‌های روسی و فنلاندی از مزایای این فناوری است.

هدف این برنامه، ایجاد پلت‌فورم انتقال فناوری‌نانوی روسیه و فنلاند با
اتکا بر مدل جهانی همکاری صنعت – دانشگاه، جهت بهره‌برداری طرف‌های روسی و
فنلاندی از مزایای این فناوری است.

پیمان نوآوری روسیه و فنلاند برای توسعه همکاری‌ها در حوزه فناوری‌نانو، بر
۵ حوزه زیر تمرکز دارد:

• برنامه‌های نوآوری: اطلاع‌رسانی در زمینه ابزارهای تامین مالی، افزایش
تامین مالی پروژه‌ها و خدمات کاربردی‌ای که از برنامه‌های تامین مالی عمومی
فنلاند، روسیه و یا اتحادیه اروپا تامین مالی شده‌اند؛

• شریک‌یابی: رویدادها و پایگاه‌های داده‌ جهت هماهنگی با طرف‌های روسی،
فنلاندی و یا سایر شرکای بین‌المللی؛

• تجزیه و تحلیل بازار و آینده‌نگاری: تحقیقات بازار، روز‌نامه‌ها و
گروه‌های کاری ویژه برای نوآوری بازار روسیه و نوسازی فناوری‌ها؛

• توسعه کسب و کار و انتقال فناوری: خدمات انتقال فناوری و توسعه کسب و کار
برای پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی و شرکت‌های کوچک و متوسط؛

• سرمایه‌گذاری خطرپذیر: افزایش آگاهی در زمینه فرصت‌ها و نقش‌آفرینان بخش
سرمایه‌گذاری خطرپذیر.

این پیمان، نوآوری فناوری‌نانو را از طریق موارد ذیل تسریع می‌کند:

• شبکه‌سازی شرکت‌های نوآور، دانشگاه‌ها و طرف‌های تامین مالی

• ارائه خدمات برای ارتقای همکاری‌های بین‌بخشی

• بهبود انتقال فناوری و خلق کسب و کار‌های جدید.

دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، شرکت‌های فناوری‌های نوین، پیشگامان جهانی
صنعت، سرمایه‌گذاران و شهروندان از جمله ذینفعان پیمان نوآوری روسیه
فنلاند محسوب می‌شوند.

پیمان فوق، در زمینه موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، تعداد همکاری‌های صنعتی
بین‌المللی، جهت توسعه ارتباطات و تامین مالی مشترک پروژه‌های تحقیق و
توسعه را افزایش داده و دربرگیرنده مزایای زیر است:

• افزایش همکاری بین دانشگا‌ه‌های بین‌المللی مطرح و سازمان‌های تحقیقاتی؛
دسترسی پروژه‌های تحقیق و توسعه به ابزارهای تامین مالی عمومی بیشتر؛ تبادل
محققان؛ نرخ بهره‌برداری بالاتر از تجهیزات با استفاده مشترک از آنها؛ و

• افزایش فعالیت‌های انتقال فناوری بین‌بخشی.

این پیمان برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌‌های نوین نیز امکانات ذیل را
فراهم می‌کند:

• دسترسی آسان‌تر به بازار از طریق شبکه‌های گسترده‌تر؛

• مدخلی جهت شبکه‌سازی گسترده‌تر برای همکاران صنعتی بین‌المللی،
سرمایه‌گذاران، منابع فناوری و حقوق مالکیت معنوی؛

• دسترسی به امکانات تحقیق و توسعه موجود در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی
فنلاند و روسیه؛ و

• دسترسی به منابع مالی بین‌بخشی.

پیمان نوآوری روسیهفنلاند برای پیشگامان جهانی صنعت، امکانات زیر را
ارائه می‌کند:

• دسترسی به مجموعه گسترده‌ای از نتایج تحقیقاتی پیشگام، حقوق مالکیت معنوی
و دانشمندان مطرح؛ و

• پایش فعالانه مجموعه نتایج تحقیقات.

مزایای پیمان مذکور برای سرمایه‌گذاران عبارت است از:

• افزایش پتانسیل خروج شرکت‌های پورتفوی موجود با ایجاد ارزش افزوده مستقیم
برای آنها؛

• سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی.

در نهایت پیمان نوآوری روسیهفنلاند برای شهروندان امکانات زیر را فراهم
می‌کند:

• جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛ و

• ایجاد یک تصویر عمومی مثبت.

پیمان نوآوری روسیهفنلاند، توسط وزارت امور خارجه فنلاند و در چارچوب
برنامه همکاری فنلاند با همسایگان خود، تامین مالی می‌شود.