همکاری آلمان و چین برای تاسیس موسسه فناوری‌نانو در چین

دانشگاه علم و فناوری نانجینگ چین با همکاری مراکزی نظیر موسسه فناوری‌نانو در موسسه فناوری کالسروهه (KIT) و نیز مرکز فناوری‌نانوی مونستر (CeNTech) در آلمان به دنبال تاسیس موسسه علوم نانو در این دانشگاه است.

به دنبال تاسیس مراکزی نظیر موسسه فناوری‌نانو در موسسه فناوری کالسروهه (KIT) و نیز مرکز فناوری‌نانوی مونستر (CeNTech) در آلمان، دانشگاه علم و فناوری نانجینگ چین با همکاری موسسات مذکور به دنبال تاسیس موسسه علوم نانو در این دانشگاه است.

این موسسه به نام فیزیک‌دان معروف هربرت گلیتر نام‌گذاری خواهد شد. هربرت گلیتر از محققان مطرح دنیا در حوزه علوم نانو محسوب می شود. در این موسسه جدید، در مجموع ۵ گروه تحقیقاتی فعالیت خواهند کرد. متخصصان فناوری‌نانوی KIT  و  CeNTechاز کشور آلمان از چهار گروه تحقیقاتی این موسسه پشتیبانی خواهند کرد تا فعالیت‌های خود را آغاز کنند.
 
حوزه‌های تمرکز تحقیقاتی گروه‌های پنج‌گانه تحقیقاتی موسسه علوم ‌نانوی هربرت گلیتر (HGI)، سطوح و نانوالگودهی، شیشه‌های نانو و نیز نانوالکترونیک شیمیایی، نانوکاتالیست‌ها، روش‌های جدید نانولیتوگرافی و سیستم‌های ملکولی کارکردی خودآرا خواهد بود. در حال حاضر حوزه‌های تحقیقاتی مذکور در موسسه فناوری کالسروهه و CeNTech در حال بررسی هستند.  

همکاری بین این مراکز، بلندمدت و مکمل یکدیگر است. این امر اتخاذ تصمیمات مشترک در زمینه محتوای تحقیقات و نیز خرید تجهیزات گران ‌قیمت را ممکن می‌سازد. بعلاوه در قالب این همکاری، محققان سه موسسه در راستای منافع مراکز همکار، به طور فعال با یکدیگر تبادل‌نظر می‌کنند.

در حال حاضر یک مرکز تحلیلی جدید با تجهیزاتی به ارزش ۷ میلیون یورو برای دانشمندان نانجینگ تهیه شده و تجهیزات جدید نیز به زودی به آنجا منتقل خواهند شد.

دانشمندان و محققانی که در HGI مشغول بکار خواهند شد، برای چندین ماه در مراکز KIT  یا  CeNTech فعالیت خواهند کرد تا روش‌های تحقیق و پژوهش را بیاموزند.