نقشه‌ راه کاربرد فناوری‌نانو در انرژی دریایی

آژانس نانو باسک (‏nanoBasque‏) نقش راهی برای توسعه کاربردهای میکرو و ‏فناوری‌نانو در زمینه زنجیره ارزش انرژی تجدیدپذیر دریایی، تدوین کرده‌ است‏.

در حال حاضر بخش انرژی نه تنها در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بلکه همچنین در زمینه ‏تبدیل و تولید کامل انرژی و سیستم توزیع کارآتر آن نیز  با چالش‌های فناوری بسیار زیادی مواجه ‏است.
 ‏
پیشرفت‌های فناوری‌نانو دربرگیرنده راهکارهای منحصر به فردی است که در حوزه‌های مهمی ‏نظیر تولید، توزیع، انتقال و ذخیره انرژی قابل کاربرد بوده و پیشرفت‌های مختلف فناوری، در این ‏زمینه بسیار زیاد است. ‏

ایالت باسک اسپانیا در قالب راهبرد انرژی باسک (‏EnergiBasque‏) به دنبال این است تا این ‏ایالت را به مرکز دانش و کانون توسعه صنعتی بخش انرژی در یک مقیاس جهانی تبدیل نماید. در ‏این راستا، یکی از اهداف راهبردی آن، توسعه فعالیت‌های مشترک در حوزه‌های انرژی نوظهوری ‏است که در حال حاضر ساختار صنعتی و عوامل علمی و فناوری، دارای یک بنیان علمی برای شروع ‏یک طرح در این عرصه هستند.‏

انرژی‌های دریایی حوزه نوظهوری است که در راهبرد انرژی باسک به عنوان یک اولویت ‏در نظر گرفته شده و میکرو و فناوری‌نانو می‌تواند راهکارهای مختلفی برای رفع نیازهای مهم توسعه ‏فناوری کنونی ارائه نمایند.
 ‏
آژانس نانو باسک (‏nanoBasque‏) نقشه راهی برای توسعه کاربردهای میکرو و فناوری‌نانو ‏در زمینه زنجیره ارزش انرژی تجدیدپذیر دریایی تدوین کرده‌ است. در قالب این نقشه راه، ‏راهکارهای مختلفی که فناوری‌ میکرو و نانو می‌توانند ارائه کنند و توانمندی‌های علمی و فناوری ‏ایالت باسک در هر کدام ازآنها، شناسایی شده است.
 ‏
متن کامل این نقشه راه به طور رایگان از اینجا قابل دریافت است. ‏