رفع موانع اجرای راهبردهای ایمنی فناوری‌نانو با نظارت یک سازمان واحد

بر اساس گزارش جدید کمیته ملی تحقیقات آمریکا در حالی که برنامه ملی تحقیقات مربوط به جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانومواد مهندسی تا حدی پیشرفت کرده است، اما در زمینه اجرای یک راهبرد تحقیقاتی منسجم در دولت فدرال اقدامات کمی صورت گرفته است.

بر اساس گزارش جدید کمیته ملی تحقیقات آمریکا با عنوان «پیشرفت‌های تحقیقاتی در زمینه جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانومواد مهندسی شده»، در حالی که برنامه ملی تحقیقات مربوط به جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانومواد مهندسی شده تا حدی پیشرفت کرده است، اما در زمینه اجرای یک راهبرد تحقیقاتی منسجم در دولت فدرال اقدامات کمی صورت گرفته است.
 
طبق این گزارش، در صورتی که سازمانی واحد با مدیریت و بودجه کافی، مسوول نظارت بر تلاش‌های تحقیقاتی حوزه ایمنی، سلامت و زیست محیطی نانومواد تولیدی و تضمین اجرای یک برنامه منسجم در بین سازمان‌های فدرال عضو پیشگامی ملی فناوری‌نانو (NNI) گردد، پیشرفت اجرای راهبردهای EHS تسریع خواهد شد.

ویژگی‌ها و رفتار منحصر به فرد نانومواد و ابهامات مربوط به تعامل آنها با سیستم‌های بیولوژیکی، منجر به انجام تحقیقاتی در زمینه ریسک‌های بالقوه نانومواد بر سلامت انسان و محیط زیست شده است. در گزارش سال ۲۰۱۲ کمیته ملی تحقیقات با عنوان «یک راهبرد تحقیقاتی برای جنبه‌های ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی نانومواد مهندسی شده»، یک رویکرد راهبردی برای توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی و علمی مورد نیاز برای بررسی ریسک‌های زیست محیطی و سلامت بالقوه نانومواد ارائه شده است.

این گزارش ۴ حوزه تحقیقاتی اولویت‌دار را شناسایی کرده است: تعیین مقدار و مشخصات منشا انتشار نانومواد؛ شناخت فرایندهایی که انتشار مخاطرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ تعامل نانومواد در سیستم‌های پیچیده؛ و یک زیرساخت دانش وتحقیقات منعطف برای تسریع پیشرفت و ارائه بازخورد سریع توسعه تحقیقات.

گزارش سال ۲۰۱۲، مجموعه شاخص‌هایی را برای اندازه‌گیری پیشرفت هر طبقه ارائه کرده است. گزارش سال ۲۰۱۳ نیز با استفاده از این شاخص‌ها پیشرفت تلاش‌های تحقیقاتی اخیر را ارزیابی کرده است. گزارش جدید نتیجه‌گیری می‌کند که در زمینه تحقیقات ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی فناوری‌نانو به یک مدیریت مشارکتی و گسترده نیاز است. یک برنامه هماهنگ و منسجم در مقیاس ملی و جهانی باعث می‌شود که نتایج تحقیقات در فرایند تصمیم‌گیری‌های حوزه EHS استفاده شده و و ریسک‌های زیست‌محیطی به طور اثربخشی مدیریت و پیشگیری می‌شوند.