اولین کارگاه آموزشی ترویجی مبانی نانومترولوژی برگزار شد

کمیته استاندارد سازی فناوری نانو ستاد با همکاری مرکز ملی اندازه شناسی اولین کارگاه آموزشی ترویجی مبانی نانومترولوژی را در تاریخ ۲۶ شهریور سال جاری در محل سازمان ملی استاندارد ایران برگزار نمود.

این کارگاه با هدف آشناسازی متخصصین، مسئولین و اپراتورهای آزمایشگاه‌های فعال در حوزه فناوری نانو، با اصول اندازه شناسی نانو در دو بخش صبح و بعد از ظهر با ارائه خانم مهندس مهناز حشمی رئیس گروه استانداردسازی مرکز ملی اندازه شناسی و آقای دکتر میرکاظمی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مشاور ستاد نانو با محوریت موضوعات زیر برگزار شد:

•    مبانی مترولوژی(اندازه شناسی)؛
•    ضرورت ایجاد زیربنای اندازه شناسی؛
•    نگاه جهان به بحث اندازه شناسی؛
•    معرفی ارگان‌های بین المللی، منطقه‌ای و ملی اندازه‌گیری و اندازه شناسی؛
•    زنجیره قابل ردگیری اندازه شناسی؛
•    اهمیت نانومترولوژی و چالش‌های آن؛
•    مبانی نانومترولوژی و نیاز اندازه گیری نانو به استاندارد سازی؛
•    عدم قطعیت اندازه‌گیری و برقراری قابلیت ردیابی اندازه گیری‌ها در فناوری نانو؛
•    مروری بر فعالیت‌های برخی کشورهای عضو کمیته بین المللی استاندارد سازی فناوری نانو (ISO/TC229) در حوزه نانومترولوژی؛
•    زیرساخت‌ها و نیازهای ضروری جهت نظام مند کردن اندازه شناسی نانو در کشور؛

این کارگاه پیش نیاز حضور در کارگاه تخصصی نانومترولوژی بود که ستاد نانو در نظر دارد در آینده نزدیک با حضور مدرسین خارجی برگزار نماید.

فایل مطالب ارائه شده در کارگاه از طریق اینجا قابل دریافت است.