بیش از ۱۰ میلیارد ریال به سرامدان علمی کشور پرداخت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون سرامدان علمی ایران، مبلغ ۱۱،۷۰۰ میلیون ریال در قالب اعتبار پژوهشی و آزمایشگاهی به ۱۹ نفر از سرامدان علمی کشور پرداخت شد.

طبق خبر منتشر شده در پایگاه الکترونیکی فدراسیون سرامدان علمی ایران،  ۸۳۰ میلیون تومان از این مبالغ، اعتبار پژوهشی و ۳۴۰ میلیون تومان اعتبار آزمایشگاهی بوده است. این مبالغ به  ۱۱ نفر از این سرامدان گروه الف و ۸ نفر از سرامدان گروه ب پرداخت شده است.

بنا بر این خبر، برای اجرای برنامه مرجعیت علمی و حمایت از سرآمدان علمی کشور، تاکنون ۱۲۰ نفر از سرآمدان علمی کشور شناسایی و اعتبار پژوهشی وآزمایشگاهی در ۲ گروه الف و ب به آنها پرداخت می‌شود. 

مبلغ اعتبارها به این شرح است:

سرآمدان علمی گروه الف 

* ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی؛
* ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار آزمایشگاهی

سرآمدان علمی  گروه ب: 

* ۳۵۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی،
* ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار آزمایشگاهی

لازم به ذکر است در مراحل قبل نیزمبلغ ۳۲ میلیارد ریال اعتبار به  ۵۲ نفر از این افراد به  پرداخت شده بود.

همچنین مطابق آیین‌نامه های حمایت از سرامدان علمی، به مقالات چاپ شده در مجلات برتر (از تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۵) مبالغی به عنوان تشویقی به نویسندگان ایرانی این مجلات پرداخت می‌شود.
طبق مدارک دریافتی تاکنون حمایت تشویقی ۳ مقاله به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت شده است. این مقالات توسط محققانی از دانشگاههای تحصیلات تکمیلی زنجان، شهید چمران اهواز و پژوهشگاه دانشهای بنیادی چاپ و منتشر شده‌اند.