دکتر ستاری: اقتدار کشور در دست فناوری‌های همگرا (NBICS)

سایت فناوری های همگرا (NBIC) – معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، فناوری‌های همگرا را محور توسعه آینده کشور دانست و گفت: آینده و اقتدار کشور در دست فناوری‌های همگرا است و معاونت علمی و فناوری یکی از اهداف اصلی خود را حمایت از توسعه و ترویج فناوری‌های همگرا

سایت فناوری های همگرا (nbic.isti.ir) –  دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری در افتتاحیه هشتمین نمایشگاه فناوری نانو اظهار کرد: باید فناوری های همگرا (NBICS) را به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین لازمه‌های توسعه کشور تقویت کنیم. NBICS مجموعه ای از فناوری های همگرا و ترکیبی از علوم و فناوری های اطلاعات، شناختی، نانو، زیست فناوری و علوم اجتماعی است که ضمن کمک به پیشرفت و اقتدار کشور، بهبود زندگی مردم را به دنبال خواهد داشت.
دکتر ستاری با تاکید بر قرار دادن فناوری‌های همگرا، به عنوان پایه پیشرفت کشور گفت: توسعه NBICS انتخاب آینده است و معاونت علمی و فناوری، در حوزه اعطای گرنت به پژوهش های این حوزه و در حوزه ترویجی و فرهنگسازی، حمایت از این عرصه را از اهداف اصلی خود می داند.
وی از هدف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت و توسعه فناوری‌های همگرا خبر داد و با ضروری دانستن توجه و سرمایه‌گذاری کشور به این حوزه اظهار کرد: با توجه جدی به حوزه انبیکس (NBICS) و حمایت و سرمایه‌گذاری در این حوزه به افق پیشرفت و توانمندی دست خواهیم یافت و با نگاه مثبتی که رییس جمهوری محترم به این موضوع دارند، امیدواریم بتوانیم بودجه مناسبی به فرهنگسازی، ترویج و توسعه این حوزه اختصاص دهیم.