چهارمین شماره خبرنامه NANoREG

این پروژه از طریق ارتباط بین ارزیابی علمی داده‌ها و روش‌های آزمایش، به دنبال پاسخ به سؤالات مورد نظر قانون‌گذاران حوزه EHS فناوری‌ نانو است.

پروژه نانورِگ اولین پروژه اروپا است که در چارچوب برنامه‌ی هفتم توسعه تحقیقات و فناوری اتحادیه اروپا (FP7) به دنبال پاسخ به سؤالاتی است که قانون‌گذاران حوزه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست (EHS) فناوری‌ نانو با 
آن‌ها مواجه هستند. این پروژه از طریق ارتباط بین ارزیابی علمی داده‌ها و روش‌های آزمایش، به دنبال پاسخ به سوالات موردنظر قانون‌گذاران حوزه EHS فناوری‌ نانو است.
با اتکا بر این سوالات و الزامات مربوط به قانون‌گذاران، خبرنامه نانورِگ محورهای ذیل را پوشش می‌دهد:
• پاسخ به سؤالات و ارائه راهکار با اتکا بر داده‌های موجود و تکمیلی مبتنی بر دانش جدید
• ارائه مجموعه ابزارهای مرتبط برای ارزیابی ریسک، تعیین مشخصات، آزمایش سم‌شناسی و شاخص‌های انتشار نانومواد تولیدی
• توسعه راهبردهای آزمایش جدید منطبق بر الزامات نوآوری در بلندمدت
• برقراری ارتباط نزدیک در بین نهادها، پیشگامان علم و صنعت از طریق رویکردهای مدیریت ریسک کاربردی و کارآمد برای نانومواد تولیدی و محصولات حاوی نانومواد تولیدی
در این راستا، اخیراً پیش‌نویس پنجمین گزارش پیشرفت داخلی نانورِج نیز منتشر شده است. این گزارش دوره زمانی اول آوریل ۲۰۱۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ را پوشش می‌دهد. در این دوره زمانی پروژه بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوطه، برای پاسخ به سوالات قانون‌گذاران، تمرکز داشته است.
شماره چهارم این خبرنامه به طور رایگان از طریق نشانی قابل دریافت است.
http://www.nanowerk.com/nanotechnology-news/newsid=42122.php