فراخوان مسابقه سنتز نانومواد مرجع

کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، با همکاری شرکت کیفیت گستر هوپاد، مسابقه سنتز نانومواد مرجع را برگزار می کند. این مسابقه با هدف شناسایی متخصصان و توانمندی های موجود در کشور در ارتباط با تولید نانومواد مرجع به صورت سوسپانسیون های پایدار و همگن حاوی نانوذرات با توزیع اندازه ذرات باریک و کنترل شده، برگزار می شود.

filereader.php?p1=main_7b2b02a889ae00b7a