دستورالعمل دولت چین برای تولید مواد پیشرفته تا سال ۲۰۲۰

چند وزارتخانه مختلف چین با همکاری یکدیگر اقدام به تدوین دستورالعملی برای صنایع این کشور کرده‌اند که در آن مسیری برای تولید مواد پیشرفته نظیر گرافن و مواد نانوفاز مورد نیاز این کشور تا سال ۲۰۲۰ تشریح شده است. این برنامه می‌گوید که چین باید حداقل ۷۰ درصد از مواد پیشرفته مورد نیاز خود را در داخل این کشور تولید کند.

چین دستورالعملی برای صنایع این کشور به منظور تولید مواد جدید نظیر گرافن تدوین کرد. این برنامه برای بهبود نوآوری و تأمین نیازهای این کشور در چند سال آینده توسط وزارت صنایع و فناوری اطلاعات (MIIT) تدوین شده است.
در این دستورالعمل آمده است که چین باید بتواند مواد پایه پیشرفته مورد نیاز خود را تا سال ۲۰۲۰ تولید کند، به طوری که ۷۰ درصد از مواد جدید راهبردی و حیاتی مورد نیاز این کشور باید در داخل چین تولید شود. این برنامه روی کسب دستاوردهای فناورانه در مواد پیشرو نظیر گرافن و مواد نانوفاز تأکید دارد.
میاو وی، وزیر MIIT، می‌گوید: «صنعت مواد جدید برای اقتصاد ملی چین اهمیت بنیادی و راهبردی دارد. چین باید بتواند در مسیر تولید این مواد و بهبود آنها گام بردارد تا در نهایت با اتکا به این دستاوردها و پیشرفت‌های انجام شده، به عنوان قدرت برتر جهانی در بخش تولید شناخته شود.»
براساس اطلاعات منتشر شده، درآمد چین از صنعت مواد جدید در مدت ۵ سال، بیش از سه برابر افزایش یافته و در سال ۲۰۱۵ به رقم ۲ تریلیون یوان ( ۲۹۲ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
این دستورالعمل توسط MIIT، کمیسیون رفرم و توسعه ملی، وزارت مالی و وزارت علوم و فناوری تهیه شده است.