نظرخواهی از مقررات ثبت محصولات فناوری نانو در سوئد

آژانس مواد شیمیایی سوئد (KEMI)، پیرامون پیش نویس مقرراتی که شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی در ابعاد نانو را ملزم به ارائه اطلاعات می‌کند، با افراد و سازمان های ذینفع در حال نظرخواهی و مشاوره است.

از مدتها قبل، شرکتهای سوئدی ملزم به ثبت کردن مواد سازنده محصولات شیمیایی خود در سامانه “Product Register” آژانس مواد شیمیایی بودهاند، اما به نانو مواد اشاره ویژه ای نشده بود. براساس این قانون پیشنهادی، افرادی که محصول خود را در این سامانه ثبت می کنند، باید دقیقاً مشخص کنند که آیا این محصولات حاوی نانومواد هستند یا خیر.
طبق نتایج مشاورهها که توسط KEMI منتشر شده است، این قانون پیشنهادی مشابه قانون ذکر شده در گزارش سال ۲۰۱۵ و دارای مشخصات کلیدی زیر است:
• افرادی که محصول خود را در سامانه “Product Register” ثبت میکنند، علاوه بر اطلاعاتی که گزارش کردهاند، باید اطلاعات بیشتر در خصوص هر گونه نانومواد موجود در محصول را نیز ثبت کنند.
• معیار تشخیص نانومواد، تعریف پیشنهادی کمیته اروپا می‌باشد.
• این قانون پیشنهادی صرف نظر از غلظت، شامل همه نانوموادی است که به صورت هدفمند به محصول افزوده شدهاند.
• در مورد شرکتهایی که در طول یک دوره ارزیابی گردش مالی کمتر از ۵ میلیون کرون در سال دارند، از فرآیند گزارش‌دهی معاف هستند. این شرکتها اگر محصولشان دارای نانومواد است، فقط باید در سامانه، گزینه «وجود نانومواد» را علامت بزنند.
• در طول دوره ارزیابی، وجود نانومواد به صورت رنگدانه نیز جزء معافیت است.
• دسته محصولاتی که قبلاً معاف از گزارش دهی و ثبت بودهاند، در این پیشنهاد نیز همچنان معاف هستند. این دسته محصولات شامل زباله، محصولات غذایی، خوراک دام و طیور، پسماندها، مواد دارویی و آرایشی و جوهر تاتو است.

آخرین مهلت برای گزارش دهی و ثبت نانومواد در قانون پیشنهاد شده، ۲۸ فوریه ۲۰۱۹ میباشد. ارائه پیشنهادات برای پیش نویس این قانون تا تاریخ ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ و از طریق سایت آژانس مواد شیمیایی سوئد امکان پذیر است. سپس آژانس نظرات را بررسی و در صورت لزوم پس از اعمال تغییرات، نسخه جدیدی منتشر خواهد کرد. پس از تهیه نسخه نهایی، آژانس قوانین جدید را به کمیته اروپا اعلام خواهد کرد.