اعلام نتیجه بررسی ۱۲ محصول در جلسات کمیته‌ تخصصی نانو مقیاس مهرماه

در جلسه کمیته‌ تخصصی نانومقیاس مهرماه ۹۶ تعداد ۱۲ پرونده تولید داخل و ۱ پرونده وارداتی بررسی شد که طی آن به ۷ محصول تأییدیه نانومقیاس و به ۳ محصول تأییدیه آزمایشی اعطا شد. ضمناً اعلام نتیجه بررسی یک محصول به نظر شورای راهبردی و دو محصول دیگر به انجام آزمون‌های تکمیلی منوط گردید.

در جلسه کمیته‌ی تخصصی نانومقیاس مهرماه ۹۶ تعداد ۱۲ پرونده تولید داخل و ۱ پرونده وارداتی بررسی گردید که طی آن به ۷ محصول تأییدیه نانومقیاس و به ۳ محصول تأییدیه آزمایشی اعطا شد. ضمناً اعلام نتیجه بررسی یک محصول به نظر شورای راهبردی و دو محصول دیگر به انجام تست‌های تکمیلی منوط گردید.
نام شرکت و محصولات تایید شده به شرح زیر است:
filereader.php?p1=main_35f4a8d465e6e1edc