برگزاری اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۱۹۵۰، ۱۳۹۶

روز سه شنبه مورخ ۱۹ دی ماه، کمیته استانداردسازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۱۹۵۰، ۱۳۹۶با عنوان” فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)- قسمت ۲:روش آزمون ” را برگزار نمود.

استاندارد و استانداردسازی یک سازوکار بسیار مهم جهت توسعه پایدار صنایع و فناوری های مختلف است. نقش استانداردسازی در کیفیت ارایه خدمات، بسیار تعیین کننده است. بنابراین تدوین و استقرار استانداردها امری حیاتی جهت توسعه پایدار فناوری های مختلف از جمله فناوری های پیشرفته نظیر نانوفناوری است. یکی از این حوزه ها تدوین و به کارگیری استانداردهای روش آزمون برای ایجاد اعتبار نتایج آزمایشگاهی و ایجاد وحدت رویه در انجام آزمون ها است.
در این راستا کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران با همکاری شرکت راصد توسعه فناوری های پیشرفته و شبکه آزمایشگاهی نانو، در روز سه شنبه مورخ ۱۹ دی ماه، اولین دوره آموزشی ترویجی معرفی و به کارگیری استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۱۹۵۰، ۱۳۹۶با عنوان” فناوری نانو- مشخصه یابی نانومواد به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)- قسمت ۲:روش آزمون “را برگزار نمود. این دوره یک روزه ویژه کارشناسان آزمایشگاه های TEM با هدف آموزش و ترویج به کارگیری روش آزمون استاندارد و نحوه گزارش دهی در آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات آزمون TEM در سطح کشور، در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در این نشست تخصصی الزامات و توصیه های استاندارد روش آزمون TEM برای مشخصه یابی نانومواد(بر مبنای استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۱۹۵۰، ۱۳۹۶) توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.