جمع‌آوری آمار اقتصادی کارگاهای صنعتی فعال در حوزه‌ی نانو

با همکاری مشترک ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری‌ نانو و مرکز آمار ایران، جمع‌آوری آماراقتصادی کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور که در حوزه‌ی فناوری‌ نانو فعالیت دارند، از نیمه‌ی دوم شهریور ۹۷ آغاز خواهد شد.

عملیات میدانی طرح آمارگیری از ۲۶۰۰۰ کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور از هفدهم شهریور تا پایان آذرماه به‌طور همزمان در سراسر کشور اجرا و در این راستا شناسایی بخش‌های صنعتی فعال در حوزه‌ی فناوری‌ نانو نیز انجام خواهد شد.

مرکز آمار ایران سالانه اقدام به جمع‌آوری آمار اقتصادی کارگاه‌های ده نفر کارکن و بیش‌تر کشور می‌کند که به‌دلیل نیاز کشور به جمع‌آوری آمار اقتصادی مربوط به شرکت‌های نانویی، به پیشنهاد ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری‌ نانو و با تأیید مرکز آمار ایران، بخشی از پرسشنامه‌ی کارگاه‌های صنعتی این مرکز، به شناسایی فعالیت‌های نانویی کارگاه‌های مذکور اختصاص یافت.

لازم به ذکر است، ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری‌ نانو از سال ۹۴ با همکاری پژوهشکده‌ی مطالعات فناوری ریاست جمهوری برنامه‌ی ویژه‌ای برای تعیین سهم نانو از اقتصاد کشور را طراحی و پیاده‌سازی کرده است که جمع‌آوری آمار اقتصادی کارگاه‌های صنعتی کشور یکی از ملزومات این برنامه است. هم‌چنین این ستاد در نظر دارد تا در افق ۱۴۰۴، حساب اقماری اقتصاد فناوری نانو را تهیه کند. به پیشنهاد نظام حساب‌های ملی (SNA2008)، برای اندازه گیری پدیده‌ها و بخش‌های اقتصادی که به وضوح در مجموعه‌ی اصلی حساب‌ها نشان داده نشده است، باید به سراغ تهیه حساب‌های اقماری رفت.