سلام این فیلم کربن قابل استفاده درالکترودهای فیزیوتراپی است؟رساناهستند؟